مقاله ارزیابی تغییرات ریخت شناسی و میزان موسیلاژ در توده های اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تغییرات ریخت شناسی و میزان موسیلاژ در توده های اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) استان گلستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان گلستان
مقاله اسفرزه (.Plantago ovata Forsk)
مقاله صفات ریخت شناسی
مقاله موسیلاژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل چین فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فتوکیان محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: همتی خدایار
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی بادی حسنعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) از مهمترین گیاهان دارویی متعلق به تیره بارهنگ می باشد. این گیاه در برخی نقاط استان گلستان به صورت خودرو رشد می یابد و در صنایع دارویی کاربرد زیادی دارد. تحقیق حاضر با هدف مقایسه صفات ریخت شناسی و ماده موثره موسیلاژ در بین توده های مختلف اسفرزه استان گلستان صورت پذیرفت. این پژوهش در بین ۴ توده استان گلستان (قره ماخر، دوزاولوم، اینچه برون و مرتع آرامگاه) بر اساس طرح بلوک های کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد و برای بررسی صفات ریخت شناسی توده ها (ارتفاع بوته، تعداد و طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، طول برگ) به رویشگاه های آنها مراجعه و صفات ثبت شدند. مراحل استخراج موسیلاژ، توزین وزن هزاردانه و اندازه گیری فاکتور تورم نیز در آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد بین توده های مختلف در صفات طول برگ و وزن هزار دانه در سطح احتمال ۱ درصد و در صفات تعداد سنبله، طول سنبله و فاکتور تورم در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معنی دار مشاهده شد. تفاوت بین ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، میزان تورم برای هر گرم موسیلاژ و مقدار موسیلاژ در بین توده ها معنی دار نبود. به طورکلی نتایج نشان داد، بیشترین مقدار موسیلاژ در توده منطقه قره ماخر با ۰٫۲۱۶ گرم مشاهده گردید و برای صفت فاکتور تورم نیز، بررسی مقایسه میانگین ها نشان داد بیشترین فاکتور تورم در توده قره ماخر و مرتع آرامگاه با میزان ۱۴٫۲۵ میلی لیتر بدست آمد. اینچه برون با میزان ۱۳٫۷۵ میلی لیتر نیز کمترین فاکتور تورم را دارا بود و به طور کلی توده قره ماخر برای تمام صفات به عنوان توده برتر معرفی می گردد و می توان در برنامه های اصلاحی از آن بهره برد.