مقاله ارزیابی تغییرات دید عمق دور افراد نرمال در اثر هتروفوریای ایجاد شده به وسیله تست سه میله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تغییرات دید عمق دور افراد نرمال در اثر هتروفوریای ایجاد شده به وسیله تست سه میله
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هتروفوریا
مقاله دید عمق دور
مقاله تست سه میله
مقاله افراد نرمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احیائی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: هرویان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درک عمق ناشی از اختلاف نسبی تصاویر به علت دیسپاریتی رتین می باشد. اندازه گیری درک عمق برای تشخیص و درمان آنومالی های دید دوچشمی و مشکلات نورولوژیکی اهمیت دارد. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر هتروفوریای ایجاد شده توسط پریزم قاعده به داخل و خارج بر دید عمق دور افراد نرمال به وسیله تست سه میله بود.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی بر روی ۵۰ فرد نرمال در سال ۱۳۹۰ در کلینیک بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. پس از انجام معاینات اولیه، هتروفوریای دور این افراد با استفاده از کاور تست و پریزم بار اندازه گیری شد. کلیه این افراد با استفاده از اصلاح مناسب دارای دید ۶/۶ و اورتوفوریا بودند. با قرار دادن منشور های افقی به مقدار ۲، ۴، ۶ و ۸ پریزم دیوپتر به صورت قاعده به داخل و قاعده به خارج در این افراد ایزوفوریا و اگزوفوریا ایجاد نموده، حدت دید عمق آن ها ابتدا در حالت اورتوفوریا و سپس ایزوفوریا و اگزوفوریای ایجاد شده با استفاده از تست سه میله در فاصله مشاهده ۶ متر اندازه گیری شد. افرادی که دارای سابقه آمبلیوپی، کاتاراکت، مشکلات پاتولوژیک و آنومالی های دید دوچشمی بودند، از مطالعه حذف شدند.
یافته ها: مقایسه آماری میانگین حدت دید عمق در حالت اورتوفوریا و ایزوفوریای ایجادشده فقط برای مقدار ۴ پریزم دیوپتر (
P=0.006) و مقایسه آن در حالت اورتوفوریا با حالت اگزوفوریای ایجاد شده برای تمام مقادیر ۲، ۴، ۶ و ۸ پریزم دیوپتر معنی دار بود (به ترتیب P=0.009، P<0.0001، P<0.0001،P<0.0001 ). همچنین مقایسه میانگین حدت دید عمق در حالت ایزوفوریای ایجاد شده با مقدار مساوی اگزوفوریای ایجاد شده با مقادیر ۲، ۴ و ۶ پریزم دیوپتر معنی دار بود (به ترتیب P=0.007، P<0.0001،P<0.0001 ).
نتیجه گیری: حدت دید عمق با ایجاد هتروفوریا به وسیله منشور های با قدرت های مختلف کاهش می یابد و این کاهش در حالت ایزوفوریا بیشتر از حالت اگزوفوریا است.