مقاله ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های مختلف جو در مرحله جوانه زنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های مختلف جو در مرحله جوانه زنی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله ریشه
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله شوری
مقاله کلئوپتیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چکانی ام البنین
جناب آقای / سرکار خانم: عجم نوروزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فغانی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سطح وسیعی از اراضی کشاورزی دنیا در معرض شوری می باشند. یکی از راه های بهره برداری از اراضی وسیع شور، توسعه کشت گونه های گیاهی مقاوم می باشد. این تحقیق به منظور ارزیابی نرخ جوانه زنی، درصد جوانه زنی، رشد دانه رست ژنوتیپ های مختلف جو به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با ۴ تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۹۰-۸۹ اجرا شد. بذور ۴ ژنوتیپ ((G1= (FRIBERGA/STE//(L.527//BAHTIM-7DL/L.BIRAN/UNA8271//…)، G2= (WI2197/CR272-3-4//DIJON)،G3= (M9878/CARDO//QUINA/3/JAZMIN/4/CEN-B/2*CALI92) و (صحرا=۴G) در سه سطح شوری شامل (شاهد (آب معمولی)، ۸ دسی زیمنس بر متر و ۱۶ دسی زیمنس بر متر) در انکوباتور با دمای ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی گراد مطابق با استاندارد آزمون انجمن بذر بین المللی کشت شدند. در روز هفتم صفاتی از جمله تعداد ریشه چه، طول ریشه چه، کلئوپتیل، اندام هوایی و وزن خشک ریشه چه، اندام هوایی و دانه اندازه گیری شد. همچنین نتایج نشان داد در شوری زیاد، وزن خشک اندام هوایی کاهش یافت. تجزیه واریانس نشان داد که اثر ژنوتیپ بر تعداد ریشه چه، طول ریشه چه، طول کولئوپتیل، طول اندام هوایی، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک دانه و درصد جوانه زنی در سطح ۱ درصد معنی دار بود. در نهایت نتیجه گرفته شد ژنوتیپ ۴ در مرحله دانه رست حساس به شوری می باشد نتایج نشان داد که ژنوتیپ ۴ به عنوان ژنوتیپ حساس در مرحله جوانه زنی است و ژنوتیپ ۱ هم به عنوان ژنوتیپ متحمل به شوری در مرحله جوانه زنی است.