مقاله ارزیابی تحمل به شوری در ارقام و لاین های برنج (.Oryza sativa L) با تاکید بر شاخص های تحمل به تنش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تحمل به شوری در ارقام و لاین های برنج (.Oryza sativa L) با تاکید بر شاخص های تحمل به تنش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تنش شوری
مقاله شاخص های مقاومت
مقاله صفات مرفولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزددوست هما
جناب آقای / سرکار خانم: سمیع زاده حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی شاپور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تحمل به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای، ۱۷ ژنوتیپ بومی و اصلاح شده در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مقایسه شدند. تنش شوری در مرحله ابتدایی رشد رویشی و در ۴ سطح شوری NaCl، (۴، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر و تیمار شاهد با هدایت الکتریکی ۱٫۱۹ دسی زیمنس بر متر) اعمال شد. نتایج حاصل نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر امتیاز ژنوتیپی متفاوت بودند. ویژگی های مورفولوژیک شامل طول شاخساره و ریشه، وزن خشک شاخساره و ریشه، نسبت طول ریشه به طول شاخساره و بیوماس رویشی اندازه گیری شدند. امتیازبندی تحمل به شوری ژنوتیپ ها برای همه صفات در سطح احتمال ۱% معنی دار شد که نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی معنی دار بین آن ها بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که طول ریشه و طول شاخساره با افزایش سطوح شوری کاهش یافت. بیشترین و کمترین ارتفاع شاخساره به ترتیب در رقم شاه پسند و حسن سرایی (رقم محلی) مشاهده شد. بیشترین مقادیر شاخص های STI، MP، GMP و HM متعلق به ارقام شاه پسند، سنگ جو و لاین ۴۱۶ بود. بر اساس نتایج حاصل از همبستگی میان شاخص ها و تجزیه به مولفه های اصلی در سه سطح شوری، STI، GMP و HM به عنوان شاخص های مطلوب مقاومت تعیین شدند. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای برای گروه بندی ژنوتیپ ها با استفاده از این شاخص ها نیز نشان داد که از بین ژنوتیپ های مطالعه شده، رقم محلی شاه پسند و لاین اصلاح شده ۴۱۶ متحمل ترین ژنوتیپ ها به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای بودند.