مقاله ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله تنش خشکی
مقاله شاخص های مقاومت و حساسیت به خشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی امیرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سرخی اله لو بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع منش حدیث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی جو، غربال کردن شاخص های کمی تحمل به خشکی و تعیین بهترین شاخص ها، پژوهشی با استفاده از ۲۰ ژنوتیپ پیشرفته جو در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو شرایط بدون تنش و تنش رطوبتی (دیم) در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقات کشاورزی بروجرد انجام شد. بر مبنای عملکرد دانه ژنوتیپ ها محیط های بدون تنش (Yp) و تنش رطوبتی ((Ys، شاخص های کمی مقاومت به تنش خشکی از قبیل: شاخص تحمل ((TOL‏، میانگین بهره وری MP))‏، میانگین هندسی بهره وری (GMP)‏، میانگین هارمونیکHM) )‏، شاخص حساسیت به تنش (SSI) و شاخص تحمل تنش ((STI محاسبه شدند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میانگین عملکرد در شرایط آبی مربوط به ژنوتیپ  7( (MB-79-4و در شرایط تنش مربوط به ژنوتیپ  (MB-82-4) 14بود. بیشترین میانگین هارمونیک، میانگین هندسی بهره وری، میانگین بهره وری و شاخص تحمل مربوط به دو ژنوتیپ ۱۱ و  14(CB-83-15 و MB-82-4) بود و بیشترین مقدار دو شاخص حساسیت به تنش و تحمل به تنش نیز مربوط به ژنوتیپ ۶ بود. نتایج حاصل از تجزیه ضرایب همبستگی نشان داد که چهار شاخص MP, GMP, HM و STI به دلیل همبستگی بالا با عملکرد دانه ژنوتیپ ها در دو محیط، مناسب ترین شاخص ها برای غربال کردن ژنوتیپ ها در دو شرایط آزمایش هستند. با توجه به این چهار شاخص و عملکرد بالای ژنوتیپ ها در دو شرایط محیطی، بهترین ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی، ژنوتیپ های ۷، ۱۱، ۱۴ و  19(CB-83-15 MB-79-4، MB-82-4 و CB-84-10) تشخیص داده شدند.