مقاله ارزیابی تحمل به تنش شوری و خشکی لاین های گندم دوروم تحت شرایط گلخانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۹۳ تا ۴۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تحمل به تنش شوری و خشکی لاین های گندم دوروم تحت شرایط گلخانه ای
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری و خشکی
مقاله گندم دوروم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غربی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ورهرام
جناب آقای / سرکار خانم: تاری نژاد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چلبی یانی سمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهت ارزیابی ۷ لاین گندم دوروم نسبت به تنش شوری و خشکی یک آزمایش گلخانه ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و سه عامل شامل تنش شوری در دو سطح (بدون تنش شوری و تنش شوری ۶٫۲ دسی زیمنس)، تنش خشکی در دو سطح (بدون تنش خشکی و تنش خشکی با ظرفیت مزرعه ای ۵۰%) و هفت لاین گندم دوروم انجام گرفت. با توجه به نتایج تجزیه واریانس، بین لاین های مورد بررسی در اکثر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری مشاهده شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که ژنوتیپ های آرامیدیس و یازلیق از لحاظ اکثر صفات بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. عملکرد دانه با اکثر صفات مورد مطالعه همبستگی مثبت و معنی داری نشان داد. تجزیه خوشه ای بر اساس روش “وارد”، دو ژنوتیپ آرامیدیس و یازلیق را در یک گروه جداگانه و برتر جای داد و در کل دو ژنوتیپ فوق به عنوان ژنوتیپ های متحمل نسبت به هر دو شرایط تنش شوری و خشکی شناخته شدند.