مقاله ارزیابی تحمل به تنش شوری، در چند رقم گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تحمل به تنش شوری، در چند رقم گندم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص تحمل به شوری
مقاله کلرید سدیم
مقاله میانگین مدت زمان جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتیان بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند گودرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و شاخص تحمل به تنش گیاهچه چند رقم گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. تیمار ها شامل پنج رقم گندم (الوند، توس، سایسون، نوید و بزوستایا) و شوری حاصل از نمک کلرید سدیم در پنج سطح (صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار) بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه گندم کاهش و میانگین مدت زمان جوانه زنی بذر افزایش یافت. بین ارقام گندم در صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود داشت. به غیر از صفت درصد جوانه زنی، در سایر صفات، اثرات متقابل رقم در شوری معنی دار گردید. دو رقم الوند و نوید با افزایش سطح شوری در مقایسه با سایر ارقام در صفات طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه از شاخص تحمل به شوری بالاتری برخوردار بودند. رقم بزوستایا در صفت وزن خشک گیاهچه تا سطح ۵۰ میلی مولار نمک، تحمل به شوری بالایی داشت. اما با افزایش تنش، وزن خشک گیاهچه آن به شدت کاهش یافت. رقم سایسون کمترین تحمل به تنش را در صفات گیاهچه نشان داد به طوری که طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه رقم سایسون در بالاترین سطح شوری نسبت به شاهد به ترتیب با ۸۶٫۸، ۸۲٫۴ و ۶۱٫۷ درصد کاهش، نسبت به سایر ارقام افت بیشتری نشان داد. رقم توس نسبت به دیگر ارقام گندم از نظر صفات گیاهچه، دارای تحملی حد واسط به شوری بود.