مقاله ارزیابی تحمل به تنش خشکی در لاین های نخود (.Cicer arietinum L) نوع کابلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تحمل به تنش خشکی در لاین های نخود (.Cicer arietinum L) نوع کابلی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بای پلات
مقاله شاخص های تحمل به خشکی
مقاله عملکرد دانه
مقاله نخود (.Cicer arietinum L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرایدی یداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی و بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف نخود نسبت به تنش خشکی و تعیین ژنوتیپ های مقاوم به خشکی، با عملکرد دانه بیشتر، این تحقیق با ۴۰ ژنوتیپ نخود کابلی به همراه یک شاهد حساس به خشکی (ILC 3279) جمعا با ۴۱ ژنوتیپ در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در ۲ تکرار، در دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلی به مدت دو سال زراعی (۸۶ – ۱۳۸۵ و ۸۸ – ۱۳۸۷) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه به مرحله اجرا در آمد. برای ارزیابی ژنوتیپ های نخود نسبت به تنش خشکی از شاخص های حساسیت به تنش (SSI)، تحمل به تنش (STI)، میانگین هندسی بهره وری (GMP)، تحمل (TOL)، میانگین بهره وری (MP) و میانگین هارمونیک (HM) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در شرایط آبی، بیشترین عملکرد دانه مربوط به ژنوتیپ شماره(FLIP 87-59C) 1  و در شرایط دیم مربوط به ژنوتیپ شماره (FLIP 02-70C) 15 به ترتیب با ۲۱۱۲ و ۱۲۶۸ کیلوگرم در هکتار بود. رتبه بندی ژنوتیپ ها از نظر عملکرد دانه، در هر دو محیط تنش و بدون تنش نشان داد که FLIP 87-59C و FLIP 02-70C از عملکرد و پایداری بالاتری در بین ژنوتیپ های تحت بررسی برخوردار بودند. ارزیابی ژنوتیپ ها از نظر شاخص های تحمل به تنش نشان داد که از نظر چهار شاخصGMP ،STI ،MP  و HM ژنوتیپ های FLIP 87-59C، FLIP02-69C، FLIP 02-70C و FLIP 02-84C برتر بودند و به عنوان ژنوتیپ های مقاوم به خشکی تعیین شدند. در بین شاخص های مورد مطالعه، چهار شاخصGMP ،STI ،MP  و HM در دو محیط تنش و بدون تنش همبستگی مثبت و زیادی با عملکرد دانه داشته و به عنوان مناسب ترین شاخص ها برای تفکیک و شناسایی ژنوتیپ های حساس و مقاوم به تنش توصیه می گردند.