مقاله ارزیابی تاثیر FSH) Follicle stimulating hormone) بر القای کلونی زایی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۲۸ تا ۲۲۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر FSH) Follicle stimulating hormone) بر القای کلونی زایی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرماتوگونی
مقاله سلول بنیادی
مقاله هورمون محرک رشد فولیکول
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: مخبردزفولی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی قاضی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فیلی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی شیوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، گروهی از سلول های تمایز نیافته با قابلیت ویژه در خودنوزایی و تمایز می باشند. مطالعه خصوصیات و عملکرد این سلول ها مستلزم تکثیر در محیط آزمایشگاه است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر دوزهای مختلف هورمون محرک رشد فولیکولی (FSH یا Follicle stimulating hormone) بر تکثیر سلول های اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه بود.
روش ها: تعلیق سلولی حاوی اسپرماتوگونی و سرتولی از بیضه بره های ۳-۲ ماهه با استفاده از دو مرحله هضم آنزیمی، جداسازی شد. سپس سلول های استخراج شده در ۴ گروه مختلف کشت داده شد: ۳ گروه با افزودن دوزهای مختلف FSH (5، ۱۰ و ۱۵ واحد بین المللی بر میلی لیتر) به محیط کشت و گروه شاهد (بدون FSH). طول دوره کشت ۱۰ روز بود. مساحت و تعداد کلونی ها در پایان روزهای ۴، ۷ و ۱۰ به وسیله میکروسکوپ نوری ارزیابی شد.
یافته ها: مساحت کلونی گروه ۱ و ۲ در روز ۴ کشت به طور معنی داری بیشتر از گروه ۳ و ۴ بود (P<0.050). همچنین در روزهای ۷ و ۱۰، مساحت کلونی های گروه ۱ و ۲ به طور معنی داری بیشتر از گروه ۴ بود (P<0.050).
نتیجه گیری: که افزودن هورمون FSH به محیط کشت با دوزهای ۱۰ و ۱۵ در مقایسه با هم کشتی ساده با سلول های سرتولی به طور معنی داری مساحت کلونی های اسپرماتوگونی گوسفند را کاهش می دهد.