مقاله ارزیابی تاثیر کیفیت کارکردی، کیفیت فنی و تصویر ذهنی بر رضایتمندی مشتریان در هتل های ۳، ۴ و ۵ ستاره سطح شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۲۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر کیفیت کارکردی، کیفیت فنی و تصویر ذهنی بر رضایتمندی مشتریان در هتل های ۳، ۴ و ۵ ستاره سطح شهر مشهد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت خدمات
مقاله کیفیت عملیاتی
مقاله کیفیت فنی
مقاله تصویر ذهنی
مقاله مدل تدوین و بررسی شده کیفیت خدمات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری چراتی موسی
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه روزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی بیجاربنه بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رضایت مشتری یکی از موضوعات استراتژیک در دو دهه اخیر است. این پژوهش به تدوین و بررسی یک مدل کیفیت خدماتی پرداخته، سپس عوامل موثر بر کیفیت درک شده خدمات و رضایت مشتری مورد ارزیابی قرار می گیرد. تاکنون در ایران عوامل متعددی که بتواند در سنجش کیفیت خدمات هتل ها و میزان رضایت مشتریان هتلها به صورت منسجم با هم مرتبط باشند مطالعه نشده است.روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، علی مقایسه ای می باشد.برای جمع آوری داده های تحقیق نیز از روش پیمایش (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان هتل های ۳، ۴ و ۵ ستاره سطح شهر مشهد تشکیل می دهند و از روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای استفاده شده است، داده های جمع آوری شده پس از بررسی نرمال بودن با استفاده از آزمون t-test و تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری  (SEM)استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از انجام تحقیق، حاکی از آن است که انتظار علمی محقق مبنی بر تاثیر مستقیم، مثبت و معنادار کیفیت کارکردی بر تصویر ذهنی و ادراک از کیفیت خدمات، تصویر ذهنی بر ادراک از کیفیت خدمات، ادراک از کیفیت خدمات درک شده بر روی رضایت مشتری، کیفیت فنی بر روی تصویر ذهنی مورد قبول واقع گردید ولیکن تاثیر کیفیت فنی بر روی ادراک از کیفیت خدمات مورد پذیرش واقع نگردید. این پژوهش علاوه بر بررسی فرضیات پژوهش، پیشنهادات کاربردی- مدیریتی را برای بالا بردن سطح بهره وری،کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان خدمات هتل داری ارائه می دهد.