مقاله ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرس بر مدیریت سود در شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرس بر مدیریت سود در شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت حسابرس
مقاله مدیریت سود
مقاله شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نونهال نهر علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: علی نژادساروکلائی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خضری پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرس بر مدیریت سود در شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس و به منظور اندازه گیری مدیریت سود به عنوان متغیر وابسته از مدل تعدیل شده جونز و هم چنین از اندازه شرکت، اهرم مالی و جریان نقد حاصل از عملیات به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. در این پژوهش تعداد ۵۰ شرکت تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ بررسی شده اند. برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی بیانگر این مطلب است که موسسات حسابرسی بزرگ تر و دوره تصدی طولانی تر حسابرس بر مدیریت سود در شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی دارند. ولی با افزودن متغیرهای کنترلی نتایج نشان دهنده عدم تاثیر موسسات حسابرسی بزرگ تر بر مدیریت سود و تاثیر منفی دوره تصدی طولانی تر حسابرس بر مدیریت سود در شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.