مقاله ارزیابی تاثیر پساب کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی بر کیفیت فیزیکوشیمیایی آب رودخانه کبکیان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر پساب کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی بر کیفیت فیزیکوشیمیایی آب رودخانه کبکیان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی کیفیت آب
مقاله پارامتر فیزیکوشیمیایی
مقاله کارگاه تکثیر و پرورش ماهی
مقاله رودخانه کبکیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحان اردکانی سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه صنعت آبزی پروری از عوامل آلاینده رودخانه ها محسوب می شوند. لذا در این پژوهش به ارزیابی تاثیر پساب این صنعت بر پارامترهای کیفی آب رودخانه کبکیان اقدام گردید.
مواد و روش ها: نمونه برداری طی سه فصل سال ۱۳۹۰ از ۱۲ ایستگاه منتخب انجام شد. پارامترهای DO، pH، TDS، EC و دما در محل و پارامترهای نیترات، نیتریت، فسفات، آمونیوم، BOD5 و COD نیز در آزمایشگاه مورد سنجش قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج پردازش آماری نشان داد که بین میانگین غلظت پارامترهای نیتریت و COD در ایستگاه ها اختلاف معنی دار وجود دارد (p<0.05). همچنین کمینه و بیشینه میانگین غلظت نیتریت به ترتیب با ۰٫۰۰۴±۰٫۰۰۱ و ۰٫۰۴۹±۰٫۱ میلی گرم در لیتر مربوط به ایستگاه های A و C و ایستگاه H و کمینه و بیشینه میانگین غلظت COD به ترتیب با ۸٫۰۰±۱٫۲۰ و ۲۷٫۶۷±۵٫۳۳ میلی گرم در لیتر مربوط به ایستگاه های B و J بود. نتایج مقایسه میانگین غلظت پارامترهای کیفی آب بین ماه های مختلف نمونه برداری نیز بیانگر وجود اختلافی معنی دار بین میانگین غلظت همه پارامترهای مورد ارزیابی بود (p<0.05).
استنتاج: مقایسه میانگین غلظت پیراسنجه های مورد ارزیابی با حد استاندارد تعیین شده برای منابع آب سطحی و مصارف کشاورزی در نمونه های ایستگاه پایین دست بیانگر آن بود که رودخانه کبکیان در حال حاضر توان خودپالایی آلاینده ها را دارد، ولی با افزایش تعداد کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی و هم چنین عدم نظارت بر منابع آلاینده ورودی، در آینده ای نزدیک با معضلات جدی به ویژه بروز پدیده تغذیه گرایی مواجه خواهد شد.