مقاله ارزیابی تاثیر هورمون اکسین و جیبرلین بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۲۶ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر هورمون اکسین و جیبرلین بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه ای
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون
مقاله عملکرد علوفه
مقاله کربوهیدرات
مقاله جیرلین
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حقیقی برمک
جناب آقای / سرکار خانم: باقری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربرد هورمون های گیاهی در دهه اخیر با توجه به گسترش کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفته است و از این رو باید در مدیریت تلفیقی گیاهان زراعی مورد تحقیق قرار گیرد. به منظور بررسی اثر کاربرد هورمون های مختلف گیاهی (اکسین و جیبرلین) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان مرودشت انجام گرفت. فاکتور اول شامل چهار غلظت هورمون اکسین (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ پی پی ام) و فاکتور دوم شامل چهار غلظت هورمون جیبرلین (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ پی پی ام) بود. نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده نشان داد که اثر هورمون اکسین بر صفات کمی ذرت از جمله ارتفاع بوته، وزن تر گیاه، وزن تر بلال و وزن تر علوفه در هکتار در سطح یک درصد معنی دار بود. نتایج مربوط به هورمون جیبرلین نیز نشان داد که اثر این عامل بر صفات وزن تر گیاه، ارتفاع بوته و وزن تر علوفه در هکتار در سطح یک درصد معنی دار بود. نتایج مربوط به اثرات متقابل تنها برای صفات وزن تر تک بوته و عملکرد علوفه در هکتار در سطح یک درصد معنی دار و برای سایر صفات معنی دار نبود. مقایسات میانگین مربوط به هورمون اکسین نشان داد که بیشترین میزان صفات کمی (وزن تر علوفه و وزن تر تک بوته) مربوط به کاربرد هورمون اکسین به میزان ۱۰۰ و ۱۵۰ پی پی ام می باشد که از لحاظ آماری با هم اختلاف نداشتند. مقایسات میانگین مربوط به هورمون جیبرلین نیز نشان داد که بیشترین صفات مربوط به کاربرد ۱۰۰ و ۱۵۰ پی پی ام بود. نتایج حاصل از اندازه گیری صفات کیفی از جمله میزان پروتئین ساقه و برگ و کربوهیدرات بلال نشان داد که با افزایش غلظت هورمون های مورد استفاده در این آزمایش مقدار صفات کیفی نیز افزایش می یابد. در کل نتایج نشان داد که با کاربرد ۱۰۰ پی پی از هر دو هورمون اکسین و جیبرلین می توان به عملکرد مطلوب علوفه رسید.