مقاله ارزیابی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر میزان ویسفاتین، IL-6 و TNF-α در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۳۰ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر میزان ویسفاتین، IL-6 و TNF-α در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله اینترلوکین ۶
مقاله فاکتور نکروز تومور آلفا
مقاله ویسفاتین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: دریانوش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ثالثی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بافت چربی به عنوان یک ارگان اندوکرینی، توانایی تولید و رهایش مواد مختلفی از جمله اسیدهای چرب آزاد، لپتین، آدیپونکتین، ویسفاتین، فاکتور نکروز تومور آلفا و اینترلوکین ۶ را دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات سطوح پلاسمایی ویسفاتین (VIS)، اینترلوکین ۶ (IL-6) و فاکتور نکروز تومور آلفا (TNF-a) در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی به دنبال هشت هفته تمرین هوازی بود.
روش بررسی: در این پژوهش تجربی، ۴۵ سر موش ماده از نژاد اسپراگوداولی با میانگین سنی ۲ ماه و میانگین وزنی ۲۲۰±۲۰ گرم انتخاب شدند. در ابتدا جهت تعیین مقادیر پیش آزمون متغیرها، ۱۵ سر از موش ها به روش اخلاقی کشته، بقیه موش ها به طور تصادفی به دو گروه تمرینی (۱۵ سر) و کنترل (۱۵ سر) تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت ۸ هفته و پنج روز در هفته روی تردمیل حیوانات به فعالیت پرداختند.
یافته ها: در پایان تحقیق، نتایج نشان داد در بین گروه ها، تفاوت معناداری در سطوح پلاسمایی متغیرهای ویسفاتین و IL-6 وجود دارد (P<0.0001) و مشخص گردید این تفاوت معنادار در گروه تمرین نسبت به گروه های پیش آزمون و کنترل وجود دارد. از طرف دیگر، تفاوت معناداری بین گروه ها در تغییرات سطح TNF-a مشاهده نشد (P=0.227).
نتیجه گیری: فعالیت ورزشی می تواند سطوح ویسفاتین پلاسما را کاهش دهد و بیان سیتوکین های التهابی را دستخوش تغییرات کند. بنابراین، شاید بتوان گفت این برنامه تمرینی باعث پیشگیری و بهبود بیماری های التهابی از قبیل چاقی، دیابت و مقاومت انسولینی می شود.