مقاله ارزیابی تاثیر نگهداری در آب بر چسبندگی کامپوزیت به مینای لیزرشده با Er:YAG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در لیزر پزشکی از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر نگهداری در آب بر چسبندگی کامپوزیت به مینای لیزرشده با Er:YAG
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادهزیو ۲ مرحله ای
مقاله نگهداری در آب
مقاله مینا
مقاله استحکام باند ریزکششی
مقاله لیزر Er:YAG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی روی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کسرایی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: خاموردی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: آذرسینا محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر نگهداری در آب بر استحکام باند ریزکششی ادهزیوهای Etch and Rinse دو مرحله ای به مینای درمان شده با لیزر Er:YAG طراحی شده است.
روش بررسی: اسلپ های ۲×۸×۸ میلی متر از انسیزورهای انسانی تهیه شدند و سپس این اسلپ ها به صورت تصادفی در ۶ گروه قرار گرفتند. سطح مینای ۳ گروه توسط لیزر Er:YAG درمان شدند. پس از آماده سازی سطوح مینایی تمام نمونه ها با اسید فسفریک ۳۷ درصد، نمونه کامپوزیتی از Z250 توسط ادهزیوSingle Bond 2  به آن ها باند شدند سپس نمونه ها بر اساس مدت زمان نگهداری در آب در ۳ گروه قرار گرفتند: ۲۴ ساعت (فقط جهت تکمیل پلیمریزیشن)، ۶ و ۱۲ ماه. استحکام کششی نمونه ها در دستگاه universal testing machine با سرعت ۰٫۵ mm/min بررسی و اعداد برحسب مگاپاسکال (و بر اساس متوسط عدد هر نمونه حذف شده) گزارش شدند. پس از تخمین میانگین Mean و SD، داده ها توسط آزمون two-way ANOVA و آزمون تکمیلی Tukey HSD آنالیز شدند (a=0.05).
یافته ها: آنالیزTwo-way ANOVA  نشان داد که اثر فاکتور اصلی زمان نگهداری در آب از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001) ولی اثر لیزر تفاوت معنی داری را نشان نداد (P>0.05). اثر متقابل زمان نگهداری در آب و لیزر، تفاوت معنی داری را نشان داد (P=0.001). آزمون تکمیلی  Tukey HSDنشان داد که بین گروه های نگهداری شده در آب تفاوت آماری معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: استحکام باند ریز کششی ادهزیو به سطوح مینایی لیزر شده و بدون لیزر، تفاوت آماری معنی داری نداشتند. با این حال اثر مدت زمان نگهداری در آب، معنی دار بود. بدین ترتیب با افزایش زمان نگهداری، استحکام باند کاهش می یابد.