مقاله ارزیابی تاثیر نشت نوری و حساسیت بر تابع نقطه گستر دستگاه تصویربرداری فلورسنت جراحی در فانتوم معادل بافت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در لیزر پزشکی از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر نشت نوری و حساسیت بر تابع نقطه گستر دستگاه تصویربرداری فلورسنت جراحی در فانتوم معادل بافت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصویربرداری فلورسنت جراحی
مقاله گره لنفاوی سنتینل
مقاله نشت نوری
مقاله تابع نقطه گستر
مقاله نرم افزار NIRFAST
مقاله نرم افزار زیمکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی مرجانه
جناب آقای / سرکار خانم: حریرچی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاقوامی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تهیه نقشه گره لنفاوی سنتینل در تشخیص سرطان و یافتن روش درمانی بهینه موثر است. نقشه گره لنفاوی سنتینل با استفاده از روش تصویربرداری نوری تهیه می شود. مطالعات اخیر نشان می دهد که نشت پرتوی منبع تابنده مهم ترین عاملی است که در تصاویر اکتسابی نسبت سیگنال به نویز و حساسیت را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به عدم تشخیص دقیق گره های لنفاوی سنتینل می گردد. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر نشت نوری و حساسیت بر تابع نقطه گستر دستگاه تصویربرداری فلورسنت جراحی در فانتوم معادل بافت می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه شش چینش اپتیکی مختلف با استفاده از نرم افزار زیمکس طراحی و سپس اجرا شد. موقعیت مناسب منبع آشکارساز با روش اجزای محدود تحت نرم افزارNIRFAST  شبیه سازی و بهینه شد. فانتومی با خصوصیات مشابه بافت جهت تصویربرداری ساخته شد. میزان نشت نور تحریکی با استفاده از رابطه نسبت انتقال و مقدار تابع نقطه گستر با محاسبه FWHM به دست آمد.
یافته ها: نسبت انتقال برای چینش مرجع و چینش نهایی به ترتیب از ۰٫۴۵۲ به ۰٫۱۹۲ تغییر کرد (P<0.0006). مقدار تابع نقطه گستر با استفاده از چینش مرجع ۴۹٫۹ پیکسل و برای چینش نهایی ۳۹٫۱ پیکسل به دست آمد (P<0.0001). ارزیابی آماری نشان داد که میزان نشت نور تحریکی در چینش نهایی ۵۸ درصد نسبت به چینش مرجع کاهش یافت و مقدار تابع نقطه گستر ۲۲ درصد برای چینش نهایی نسبت به چینش مرجع بهبود داشت.
بحث و نتیجه گیری: این روش برای کاهش نشت نور تحریکی برای اعتباربخشی به سیگنال های جمع آوری شده برای تصویربرداری فلورسانس ارائه شده است.