مقاله ارزیابی تاثیر مهاری سویه های بیفیدوباکتریوم در کاهش اثرات سیتوتوکسیک جدایه های اشریشیا کلی تولید کننده وروتوکسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در دنیای میکروب ها از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر مهاری سویه های بیفیدوباکتریوم در کاهش اثرات سیتوتوکسیک جدایه های اشریشیا کلی تولید کننده وروتوکسین
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیا کلی O157:H7
مقاله شیگاتوکسین
مقاله پروبیوتیک
مقاله بیفیدوباکتریوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامدار نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تهمتن یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اغلب سویه های اشریشیا کلی O157:H7 توانایی اتصال محکم به سلول های ورو و تولید شیگا توکسین را دارند. این مطالعه با هدف توسعه یک مدل آزمایشگاهی پروبیوتیکی برای محافظت در برابر اشریشیا کلیO157:H7  انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت تجربی بر روی سویه های پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم و سویه های شیگاتوکسینوژن اشریشیا کلی O157:H7 در سلول های تک لایه ورو انجام شد. برای این منظور سویه های پروبیوتیک در محیط MRS  کشت و سپس به چاهک های رده سلولی ورو اضافه گردیدند. پس از گرماگذاری، سلول های خالص شناسایی شده واجد ژن های stx1، stx2، مخلوط هر دو و نیز سوسپانسیون کشت اشریشیا کلی O157:H7 به هر چاهک اضافه و نتایج CPE پس از ۲۴ ساعت گرماگذاری در انکوباتور CO2 به وسیله میکروسکوپ معکوس بررسی شد.
یافته ها: بر اساس مقدار شیگاتوکسین و اشریشیا کلی O157:H7 استفاده شده، سلول های ورو پیش تیمار شده با پروبیوتیک ها اثر متفاوتی نشان دادند. شیگاتوکسین و اشریشیا کلی O157:H7 به تنهایی سبب تخریب زیاد سلول شدند. اما پیش تیمار پروبیوتیکی موجب کاهش قابل ملاحظه تخریب سلول های آلوده به اشریشیا کلیO157:H7  گردید. در مقایسه با سلول های کنترل با توجه به میزان پروبیوتیک مورد استفاده، ۸۰ تا ۱۰۰ درصد سلول ها سالم باقی ماندند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که بیفیدوباکتریوم ها و محلول روماند حاصل از رشد آن ها موجب کاهش تخریب سلول های ورو در حضور شیگاتوکسین و اشریشیا کلی O157:H7 می شوند. بنابراین امکان استفاده ازآنها در صنایع غذایی به عنوان یک مدل واکسن زنده در پیشگیری و درمان عفونت ها می تواند وجود داشته باشد.