مقاله ارزیابی تاثیر شدت و مدت درجه حرارت های مختلف بر رشد گیاهچه ای پنج رقم برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر شدت و مدت درجه حرارت های مختلف بر رشد گیاهچه ای پنج رقم برنج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرما
مقاله گیاهچه برنج
مقاله رنگ برگ و شاخص حساسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح الهیار
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی نژادکشتلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: الیاسی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی اثر سرما بر روی رشد گیاهچه ارقام برنج آزمایش گلخانه ای در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران (آمل) در سال ۱۳۸۸ انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در ۳ تکرار، جهت بررسی تاثیر شدت دماهای مختلف (۱۰، ۱۳، ۱۶، ۳۲ درجه سانتی گراد) و مدت آن (۱، ۲، ۳، ۴، ۵ شبانه روز) روی ۵ رقم برنج (دیلم، لاین ۸۴۳، طارم محلی، فجر، شیرودی) انجام شد. ارقام در پلات های اصلی و شدت و مدت دما بصورت فاکتوریل در پلات فرعی طراحی شدند. گیاهچه ها تا مرحله ۳-۲ برگی (۱۲-۸ روز) در شرایط معمول رشد قرار داده شده و سپس به اتاقک رشد انتقال داده و در تیمار دمای ۱۰، ۱۳، ۱۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ شبانه روز نگهداری شدند. پس از پایان دوره سرما دهی از هر تکرار ۴ گیاهچه انتخاب و صفت های رشدی نظیر ارتفاع، وزن خشک کل گیاهچه (وزن خشک اندام هوایی + ریشه)، سطح برگ، شاخص حساسیت و رنگ برگ اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد بین ارقام، شدت تنش، مدت تنش و اثر متقابل آنها برای کلیه صفات مورد بررسی در مرحله گیاهچه ای اختلاف معنی داری درسطح احتمال ۱% وجود داشت که نشان دهنده تاثیر شدت و مدت تنش سرما بر روی ارقام مورد بررسی می باشد. درجه حرارت پایین، رشد نشاها را به میزان ۱۰ تا ۵۰% درمقایسه با تیمار شاهد از نظر صفت های مختلف اندازه گیری شده کاهش داده است. درجه حرارت پایین (ده درجه سانتیگراد ) تولید ریشه جدید و وزن خشک گیاهچه را کاهش داد که میزان کاهش ۶۰% در مقایسه با تیمار ۳۲ درجه سانتیگراد شده است. کاهش درجه حرارت باعث تغییر رنگ پهنک برگ شد و با بررسی رنگ برگ گیاهچه برنج بعد از قرار گرفتن در شرایط تنش سرما می توان نتیجه گرفت، گیاهچه هر رقمی که دارای رنگ برگ سبز تری باشد میزان خسارت آن کمتر و نسبت به سرما تحمل بیشتری دارد. ارقام شیرودی و طارم محلی در مقایسه با سایر ارقام نسبت به تنش سرما متحمل تر بوده ولی رقم فجر حساستر بود.