مقاله ارزیابی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در تبریز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطوح مختلف آبی
مقاله ارقام مختلف سیب زمینی و عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده معماری تبریزی الناز
جناب آقای / سرکار خانم: یارنیا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده وحید
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده معماری تبریزی نوشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایشی در سال ۱۳۸۸ به صورت اسپلیت پلات و بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در تبریز انجام شد. تیمارها شامل سطوح مختلف تنش آبی بر اساس آبیاری پس از ۷۰، ۱۱۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر و پنج رقم سیب زمینی آگریا، ساتینا، ساوالان، کایزر و مارکیس بودند. نتایج نشان داد سطوح مختلف آبی در ارتباط با ارتفاع بوته، تعداد ساقه هوایی، تعداد غده های با قطر بزرگ تر از ۶۰ میلی متر، وزن خشک اندام هوایی، غده، محتوای نیترات غده و عملکرد در سطح ۱% معنی دار بود. ارقام مختلف نیز در ارتفاع بوته، تعداد غده های با قطر بزرگ تر از ۶۰ میلی متر، وزن خشک اندام هوایی و عملکرد در سطح ۱% و وزن خشک غده در سطح ۵% معنی دار بود. بیشترین ارتفاع بوته در رقم اگریا معادل ۸۳ سانتی متر با آبیاری پس از ۷۰ میلی متر تبخیر آب از سطح تشتک تبخیر بود که با آبیاری پس از ۱۵۰ میلی متر تبخیر آب از سطح تشتک کمترین ارتفاع ساقه با کاهشی معادل ۴۹٫۳۹% در همین رقم حاصل گردید. بیشترین تعداد ساقه در رقم آگریا معادل ۵٫۴۹۷ عدد در سطح شاهد و کمترین تعداد در رقم مارکیس در سطح شاهد معادل ۲ عدد بود که می تواند ناشی از اختلافات ژنتیکی باشد. حداکثر میزان عملکرد در رقم آگریا معادل ۳٫۵۹۸ کیلوگرم در مترمربع بود که حداقل میزان عملکرد نیز در این رقم با کاهشی معادل۴۶٫۱۱ % درصورت آبیاری پس از ۱۵۰ میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر حاصل گردید.