مقاله ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت (با استفاده از تکنیک آنتروپی-فازی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۴۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت (با استفاده از تکنیک آنتروپی-فازی)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق حرفه ای حسابداری مدیریت
مقاله ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت
مقاله آنتروپی
مقاله فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکومرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعی اشلقی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پوریان یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق هدف اصلی، ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت با استفاده از رویکرد ترکیبی آنتروپی-فازی می باشد. وزنهای محاسبه شده از ماتریس های آنتروپی در یکی از گام های فازی استفاده می شود.
جامعه آماری، شامل حسابداران صنعتی شاغل در حرفه که با مفاهیم مختلف حسابداری مدیریت آشنا هستند می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه می باشد که منطبق با استانداردهای اصول اخلاقی حسابداران مدیریت که توسط انجمن حسابداران مدیریت آمریکا تدوین شده است، تهیه گردید.
آزمون فرضیات نشان می دهد که اطلاعات حسابداری مدیریت، تمامی ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت را دارد. از بین این ویژگی ها، از نقطه نظر پاسخ دهندگان و بر اساس نسبت مشاهدات، ویژگی مربوط بودن نسبت به سایر ویژگیهای کیفی نسبت مشاهدات بالاتری (دامنه گسترده تر) دارد و بترتیب، صحیح بودن، کامل بودن و به موقع بودن ویژگیهایی هستند که بر اساس دامنه گستردگی آنها در اطلاعات حسابداری مدیریت وجود دارد.
اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت در تمام ابعاد موثر است و این موضوع نشان دهنده اهمیت اخلاق حرفه ای در واحدهای مالی و حسابداری در کنار سایر فاکتورهای موثر می باشد. در بین ابعاد اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت، شایستگی و صلاحیت حرفه ای حسابداران مدیریت بیشترین، سپس عینیت و بی طرفی حسابداران مدیریت تاثیر بسزایی بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت دارند.