مقاله ارزیابی بیو آئروسل های هوابرد باکتریایی در یک صنعت نساجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی بیو آئروسل های هوابرد باکتریایی در یک صنعت نساجی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوآئروسل های باکتریایی
مقاله حلاجی و کاردینگ
مقاله استافیلوکوکوس اپیدرمیس
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس انتراسیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم خانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ علیشاهی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیو آئروسل ها به آئروسل ها یا ذرات با منشاء میکروبی، گیاهی یا حیوانی اطلاق می شود. از جمله مشاغلی که کارگران با بیو آئروسل ها مواجهه شغلی دارند، کار در کارگاه های صنایع نساجی است. بیشترین تراکم آلودگی بیوآئروسل ها در صنعت نساجی در مراحل حلاجی و کاردینگ متمرکز است.باتوجه به بومی بودن صنعت نساجی در ایران و اشتغال به کار تعداد کثیری از کارگران کشورمان در این صنعت، این بررسی در یک صنعت نساجی با هدف ارزیابی تراکم بیوآئروسل های باکتریایی انجام گرفت.
روش کار: مطالعه به شکل مقطعی در کارگاه های مختلف یک کارخانه تولید نخ و همچنین محوطه آن انجام گردید. تراکم بیوآئروسل ها هوابرد با روش استاندارد  0800سازمان NIOSH در فصل تابستان نمونه برداری شد و مورد سنجش قرار گرفت. تشخیص نوع کلنی و باکتری رشد یافته در محیط کشت آگار خونی، با استفاده از رنگ آمیزی گرم تحت بررسی واقع گردید. تراکم بیوآئروسل ها بر حسب CFUm3 محاسبه و سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه۱۱٫۵  تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین تراکم بیوآئروسل ها در محوطه کارخانه بالاترین میزان تراکم (۹۴±۹٫۵ CUFm3) و در کارگاه ۲ (رینگ) پایین ترین میزان تراکم (۶۴±۱۸٫۰ CUFm3) را به خود اختصاص داد. اختلاف میانگین تراکم بیوآئروسل ها در کارگاه ۱ (حلاجی و کاردینگ) و ۲ (رینگ) از نظر آماری معنی دار بود. بالاترین تعداد کلنی بیو آئروسل ها را استافیلوکوکوس اپیدرمیس با ۱۷۴۳ کلنی و پایین ترین تعداد کلنی را استرپتوکوکوس پنومونی با ۶۴ کلنی در کل کارخانه به خود اختصاص داد.
نتیجه گیری: علیرغم این حقیقت که تراکم بیوآئروسل گزارش شده در مطالعه حاضر کمتر از سایر مطالعات صورت گرفته قبلی است، ولی همین مقدار نیز از مقادیر پیشنهادی سازمان ACGIH بالاتر می باشد.