مقاله ارزیابی بهترین مدل سینتیکی در خشک کردن لایه ای نازک کدوی سبز به روش جابجایی با هوای داغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی بهترین مدل سینتیکی در خشک کردن لایه ای نازک کدوی سبز به روش جابجایی با هوای داغ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جابجایی با هوای داغ
مقاله خشک کردن لایه ای نازک
مقاله کدوی سبز
مقاله مدل سازی سینتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: قره بگلو پوریا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزبود پوریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در این تحقیق فرآیند خشک کردن لایه ای نازک کدوی سبز با استفاده از خشک کن آزمایشگاهی تحت جابجایی با هوای داغ، بررسی شد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دما و سینتیک خشک کردن کدو و ارائه بهترین مدل ریاضی به منظور برازش تغییرات نسبت رطوبت به زمان بود.
مواد و روش ها: تمامی آزمون ها در سه سطح دمایی ۶۰، ۷۰ و ۸۰°C و برش هایی با ضخامت ۱۰ میلی متر در سه تکرار انجام شد. پس از ارزیابی سینتیکی نمونه های خشک شده با ضخامت های مختلف، این ضخامت به عنوان مناسب ترین انتخاب شد. در این پژوهش ده مدل ریاضی سینتیکی بر داده های تجربی برازش داده شد و ارزیابی مدل ها با چهار معیار ضریب تبیین، ریشه میانگین مربعات خطا، کاهش کای اسکوئر و خطای انحراف میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین قانون دوم فیک برای ارزیابی ضریب نفوذ موثر رطوبت و معادله آرنیوس جهت تعیین انرژی فعال سازی (Ea) استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که مدل هایلا و کلاک نسبت به سایر مدل ها به نحو مناسب تری مراحل خشک کردن لایه ای نازک کدوی سبز را ارزیابی می نماید. مقدار انرژی فعال سازی در حد ۸۵٫۴۵ kJ/mol تعیین گردید.
نتیجه گیری: بهترین مدل ریاضی در خشک کردن ورقه ای کدوی سبز با روش جابجایی با هوای داغ به منظور استفاده در طراحی خشک کن مدل هایلا و کلاک پیشنهاد شد.