مقاله ارزیابی برخی پاسخ های القاشده گندم نان و دوروم در تنش سرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در ژنتیک نوین از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی برخی پاسخ های القاشده گندم نان و دوروم در تنش سرما
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله پراکسیداسیون
مقاله گندم دوروم
مقاله گندم نان
مقاله پایداری غشا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نژادصادقی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: معالی امیری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زینالی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور سیده ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق پاسخ های القاشده گیاهان سازگارشده و سازگارنشده گندم نان (Triticum aestivum L.) (رقم نورستار) و گندم دوروم (Triticum turgidum L.) (ژنوتیپ های گردیش وSRN ) به تنش سرما از طریق انداز ه گیری شاخص های خسارت (ELI)، پراکسیداسیون چربی های غشا (MDA) و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان (سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز) ارزیابی شد. ژنوتیپ ها پاسخ های متفاوتی به تیمارهای دمایی (۲۳ و ۵- درجه سانتی گراد) نشان دادند. تحت تنش سرما، به موازات کاهش شاخص های خسارت، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان به خصوص در گیاهان سازگارشده افزایش یافت، طوری که افزایش فعالیت آنزیم ها در نورستار بیشترین و در SRN کمترین بود. سازگاری به سرما، آمادگی بیشتری را در مقابله با تنش سرما در نورستار در مقایسه با ژنوتیپ های دوروم ایجاد کرد و کمترین میزان خسارت و بیشترین میزان فعالیت سیستم دفاعی سلول در این شرایط بدست آمد. نتایج نشان داد که تفاوت فراوانی در شدت و سرعت پاسخ های سلولی در این ژنوتیپ ها وجود دارد. تغییر همزمان الگوی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان که با تغییر شاخص های خسارت (ELI وMDA ) مرتبط است، گویای آن است که فعالیت این آنزیم ها احتمالا در همراهی با سایر مکانیسم های دفاع سلولی، تحمل به تنش سرما یا توان زیستی گندم را افزایش داده و یا سبب بهبودی گیاه پس از اعمال تنش شدید می شود. دوره های سازگاری کوتاه مدت سبب افزایش ظرفیت ژنتیکی تحمل به سرما در ژنوتیپ های گندم شد به طوری که درجه تحمل در نورستار بیشتر از ژنوتیپ های دوروم بود. چنین شاخص هایی ممکن است در ارزیابی ژنوتیپ های گندم به تنش سرما به همراه تیمارهای تنش کوتاه مدت که موجب صرفه جویی در زمان و هزینه پژوهش شده، موثر باشند.