مقاله ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیک در لاین های گندم نان متحمل به خشکی در شرایط دیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۶۳۷ تا ۶۵۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیک در لاین های گندم نان متحمل به خشکی در شرایط دیم
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله خصوصیات برگ پرچم
مقاله تبادلات گازی
مقاله شاخص محتوای کلروفیل
مقاله تحمل به خشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سینی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: صبا جلال
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری جابر
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه صفات فیزیولوژیک و ارتباط این صفات با هم و با عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی می تواند به شناسایی صفات موثر در مقاومت به تنش خشکی کمک کند. به منظور بررسی این صفات، پارامترهای تبادلات گازی، وضعیت آبی، خصوصیات برگ پرچم، شاخص محتوای کلروفیل، عملکرد و وزن هزار دانه در بیست ژنوتیپ گندم نان (۱۸ لاین و دو رقم سرداری و آذر ۲) دریافتی از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، در ایستگاه کشاورزی دیم قیدار در استان زنجان مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس مقایسه میانگین ها، لاین شماره ۴ و رقم آذر ۲ بیشترین عملکرد را در بین ژنوتیپ ها داشتند. ژنوتیپ هایی که CO2 زیر روزنه ای پائین و وزن هزار دانه بالاتری داشتند عملکرد بالاتری تولید کردند. بر مبنای همبستگی ژنوتیپی، رابطه معنی دار و منفی بین عملکرد دانه و محتوای نسبی آب برگ وجود داشت. تجزیه کلاستر و تجزیه به مولفه های اصلی بر اساس صفات مورد مطالعه، ژنوتیپ ها را در سه کلاستر جداگانه قرار داد. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش مشخص شد که در شرایط دیم ژنوتیپ های شماره ۲، ۴، ۸، ، ۱۳، ۱۷، ۶ و ۱۸ بر اساس تمامی صفات مورد مطالعه نسبت به سایر ژنوتیپ ها برتر بودند.