مقاله ارزیابی برخی صفات زراعی و فنولوژی در ژنوتیپ های مختلف گندم نان بهاره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی برخی صفات زراعی و فنولوژی در ژنوتیپ های مختلف گندم نان بهاره
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات زراعی
مقاله صفات فنولوژی
مقاله عملکرد دانه
مقاله گندم بهاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بارانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شکرپور مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی برخی صفات زراعی و فنولوژیک، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی پارس آباد مغان با استفاده از ۲۹ ژنوتیپ گندم نان بهاره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تمام ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، مساحت برگ پرچم، میزان کلروفیل برگ پرچم و زمان پنجه زنی اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱% داشت ولی از نظر زمان گلدهی و زمان رسیدگی اختلاف معنی داری دیده نشد. عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک، مساحت برگ پرچم، میزان کلروفیل برگ پرچم و شاخص برداشت همبستگی مثبت و با زمان پنجه زنی همبستگی منفی و معنی داری نشان داد. زمان گلدهی با زمان پنجه زنی همبستگی مثبت و با شاخص برداشت همبستگی منفی و معنی داری داشت. نتایج نشان داد، ارقام شیرودی، نیک نژاد و البرز از نظر بسیاری از ویژگی های زراعی و فنولوژیکی مطلوب و نسبت به سایر ژنوتیپ ها برتری داشته و عملکرد دانه قابل قبولی تولید نمودند. بنابراین، می توان اظهار داشت تولید دانه ارقام مختلف گندم تحت تاثیر ژنوتیپ های مختلف آن قرار می گیرد.