مقاله ارزیابی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص فیزیکی
مقاله خواص مکانیکی
مقاله نیروی شکست
مقاله فندق
مقاله مغز فندق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی علی ماشااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، برخی از خواص فیزیکی میوه و مغز فندق رقم گرد محلی استان قزوین به صورت تابعی از رطوبت در محدوده ۵% تا ۲۰% بر پایه تر اندازه گیری و ارزیابی گردید. خواص فیزیکی میوه و مغز فندق شامل ویژگی های ابعادی (طول، عرض و ضخامت)، وزن و خواص هندسی (قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت سطح رویه و سطح مقطع) با افزایش رطوبت، افزایش یافت. افزایش رطوبت، موجب کاهش کرویت میوه و مغز فندق گردید. مقادیر متوسط طول، عرض (پهنا) و ضخامت (ارتفاع)، قطر متوسط هندسی، وزن، حجم، مساحت سطح رویه، مساحت سطح مقطع و کرویت میوه فندق در رطوبت ۵% بر پایه تر به ترتیب عبارت بودند از، ۱۶٫۹۲، ۱۷٫۵۱، ۱۵٫۳۳، ۱۶٫۵۵ میلی متر، ۱٫۹۵ گرم، ۲٫۴۰ cm3، ۸٫۶۳ cm3، ۲٫۱۶ cm2 و ۹۳٫۵۲%، همچنین مقادیر متناظر برای مغز فندق به صورت ۱۳٫۵۵، ۱۳٫۵۹، ۱۱٫۸۹، ۱۳٫۰۰ میلی متر، ۰٫۹۲ گرم، ۱٫۱۶ cm2، ۵٫۰۲ cm2، ۱٫۲۶ cm2 و ۹۲٫۸۵% بود. درصد نسبت پوست میوه فندق به وزن کل ۵۲٫۸۱% ارزیابی گردید. آزمایش ها برای پوست فندق در دو سطح رطوبت ۵% و ۱۰% بر پایه تر، و برای مغز در سطح رطوبت ۵% بر پایه تر و در سه جهت بارگذاری شامل امتداد محور X (امتداد محوری میوه)، محورهای عمود بر آن Y (در امتداد کوچک ترین بعد میوه) و Z (امتداد محل اتصال پوست) انجام گرفت. نتایج، نشان داد که رطوبت و جهت بارگذاری، نیروی شکست و تغییرشکل ویژه تا گسیختگی میوه فندق را به طور معنی داری (P<0.01) تحت تأثیر قرار می دهد. با افزایش رطوبت، نیروی شکست میوه، کاهش یافت در حالی که تغییر شکل ویژه شکست افزایش پیدا کرد. بیش ترین نیروی شکست میوه و مغز فندق به ترتیب در جهت بارگذاری در امتداد محور  xها و z ها بود. متوسط نیروی شکست میوه فندق در سه جهت بارگذاری به طور قابل ملاحظه ای بیش تر از مقدار آن برای مغز فندق بود.