مقاله ارزیابی برخی خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن بذور رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای زراعی ایران از صفحه ۶۴۹ تا ۶۵۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی برخی خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن بذور رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازتوباکتر
مقاله تولید ارگانیک
مقاله رازیانه
مقاله سودوموناس
مقاله ورمی کمپوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری محمدبهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: احیایی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشدی بذور رازیانه تولید شده در شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی و آلی مختلف، دو آزمایش در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. در این مطالعه ۱۱ نوع تیمار آزمایشی شامل بذور تولید شده در شرایط مصرف کودهای کمپوست، ورمی کمپوست، ازتوباکتر، سودوموناس، ازتوباکتر+کمپوست، کمپوست+سودوموناس، کمپوست+ورمی کمپوست، سودوموناس+ازتوباکتر، سودوموناس+ورمی کمپوست، ورمی کمپوست+ازتوباکتر و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که به جز طول اندام های هوایی در گلخانه بین تیمارهای آزمایشی در تمامی صفات مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود داشت. نتایج بخش آزمایشگاهی نشان داد که تیمار کمپوست + ورمی کمپوست از نظر درصد، سرعت، شاخص و میانگین زمان جوانه زنی نسبت به سایر تیمارها برتری داشت. نتایج آزمایش گلخانه ای حاکی از برتری تیمار ورمی کمپوست از نظر درصد سبز کردن و برتری تیمار کمپوست+سودوموناس از نظر وزن خشک اندام های هوایی بود. به طور کلی یافته های این تحقیق نشان داد که تولید بذور تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی و آلی مختلف در مزرعه می تواند روش مناسبی جهت تولید بذور مورد نیاز در کشاورزی ارگانیک این گیاه فراهم سازد؛ به طوری که میزان مطلوبی از خصوصیات رشدی و جوانه زنی در بذور حاصل مشاهده گردد.