مقاله ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه سازی جریان غیرماندگار آب در خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه سازی جریان غیرماندگار آب در خاک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی کاربردی
مقاله توابع انتقالی خاک
مقاله جریان آب در خاک
مقاله مدل های شبیه سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری گیلانده صنم
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردی لو حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیان کمی ویژگی های هیدرولیکی خاک برای هر گونه برنامه ریزی در حفاظت از منابع آب و خاک ضروری است. ویژگی های هیدرولیکی خاک، ورودی هایی مهم برای مدل سازی جریان آب و انتقال املاح در خاک هستند. بدلیل زمان بر و پرهزینه بودن روش های مستقیم اندازه گیری این ویژگی ها، توابع انتقالی خاک (PTFs) به طور گسترده و موفق برای برآورد آنها استفاده شده اند. با این حال، تلاش هایی اندک در زمینه ارزیابی کاربردی دقت برآوردهای حاصل از PTF ها در شبیه سازی جریان غیرماندگار آب در خاک صورت گرفته است. در این پژوهش، منحنی رطوبتی یک خاک رسی توسط برخی از PTF های محلی و جهانی برآورد گردید. منحنی رطوبتی خاک همچنین با روش مستقیم در آزمایشگاه اندازه گیری شد. اعتبار PTF های مورد مطالعه از نظر برآورد منحنی رطوبتی خاک بررسی شد. با وارد کردن هر دو پارامترهای برآورد شده و اندازه گیری شده منحنی رطوبتی به برنامه HYDRUS-1D، جریان آب در این خاک شبیه سازی و دقت کاربردی PTF ها از نظر شبیه سازی جریان آب در خاک به طور کمی مقایسه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که هر دو PTF جهانی (رزتا) با میانگین مربعات خطای (RMSE) کمتر از cm 3 cm -3 0.025 و برخی PTF های منطقه ای (قربانی-۱) با RMSE<0.014 Cm3Cm-3، می توانند منحنی رطوبتی خاک سطحی را به گونه ای مناسب برآورد کنند. برای برآورد منحنی رطوبتی خاک زیرسطحی مقدار RMSE برای توابع جهانی بزرگتر از ۰٫۱۰۷ cm3cm-3 و برای توابع محلی در محدوده ۰٫۰۳۶-۰٫۳۵۶ cm3cm-3 بود. با این حال، برای شبیه سازی جریان آب در خاک، گروه دیگری از PTF ها کارآمدتر بودند. مقادیر RMSE تابع قربانی اصلاح شده برای شبیه سازی مقدار رطوبت خاک سطحی و زیرسطحی به ترتیب ۰٫۰۲۵ و ۰٫۰۵۵ cm3cm-3 بود. مقدار RMSE توابع وستن (۱۹۹۹، ۱۹۹۷) نیز برای خاک سطحی بزرگتر از ۰٫۱۴۹ و برای خاک زیرسطحی کوچکتر از۰٫۰۵۸  cm3cm-3 بود. مقدار RMSE شبیه سازی شده با منحنی رطوبتی اندازه گیری شده در آزمایشگاه برای خاک سطحی و زیرسطحی به ترتیب ۰٫۰۱۳ تا ۰٫۰۴۰ cm3cm-3 بود. می توان نتیجه گیری کرد که در ارزیابی اعتبار PTF ها باید به نوع کاربردی که قرار است از PTF ها داشته باشیم، توجه شود. یک PTF می تواند برای برآورد منحنی رطوبتی خاک دقت کافی داشته باشد ولی برای برآورد گستره خاص q(h) حاکم بر فرایند بازتوزیع رطوبت در خاک، دقیق نباشد. استفاده از چنین PTF می تواند منجر به ایجاد خطاهای بالایی در شبیه سازی مقدار رطوبت خاک گردد.