مقاله ارزیابی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پدافند غیر عامل
مقاله الگوی پایدار
مقاله جنگ
مقاله بافت فرسوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کامران حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی امینی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: بافت قدیم شهرها یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی شهری می باشد که امروزه بر اثر قدمت بنا، فرسودگی بافت و دسترسی نامناسب، به عرصه ای آسیب پذیر در برابر حوادث و سوانح طبیعی و انسان ساخت، در مراکز شهرها تبدیل شده است. هدف پژوهش، تحلیل فضایی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل جهت دست یابی به الگوی پایدار می باشد. روش پژوهش: روش تحقیق، ترکیبی از روش های تحلیلی استقرایی، پیمایشی و موردی بوده و نوع پژوهش «کاربردی» می باشد شاخص های مورد توجه در پژوهش حاضر، قدمت بنا، کیفیت ابنیه، ریزدانگی، تعداد طبقات، فضای سبز، سازگاری، خدمات درمانی، خدمات شهری و درجه محصوریت تعیین گردید. یافته ها: از مسائل اصلی بخش مرکزی شهرها، فرسودگی مناطق مسکونی است که با توجه به بررسی های انجام شده، مراکز بافت ها با توجه به مناسب نبودن معابر شهری، از نظر شاخص دسترسی به مراکز امداد و نجات، در مواقع بحرانی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.