مقاله ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکمرانی خوب
مقاله لیزرل
مقاله بخش خصوصی
مقاله توسعه انسانی
مقاله دولت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی طباطبایی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از زمان ظهور اندیشه توسعه، الگوهای نظری متعددی در تبیین وضعیت توسعه ارائه شده و به تبع آن سیاست ها و برنامه های توسعه ایی در کشورهای مختلف اتخاذ و اجرا شده است. یکی از الگوهای نظری که در دو دهه گذشته و با توجه به تغییر پارادایمی در الگوی توسعه و تاکید بر توسعه انسانی و اجتماعی در دو دهه گذشته، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، حکمرانی خوب بوده است. شاید مهمترین مزیت و تفاوت الگوی حاضر نسبت به الگوهای قبلی را بتوان در تاکید بر رابطه تعاملی سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه در فرایند توسعه و انعطاف لازم نسبت به اتخاذ سیاست های توسعه ایی بر مبنای الگوی بومی و محلی خلاصه کرد. هدف از مقاله حاضر ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی است. این مقاله در یک تحلیل ثانویه با به کار بستن مدل معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار لیزرل، مدل تبیینی الگوی حکمرانی خوب در بهبود وضعیت توسعه انسانی را مورد آزمون قرار داده است.