مقاله ارزیابی اصالت متون سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دیدگاه انسجام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اصالت متون سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دیدگاه انسجام
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصالت
مقاله انسجام
مقاله گفتمان نما
مقاله متون آموزش زبان فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوری اردکانی نگار
جناب آقای / سرکار خانم: آقاابراهیمی هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصالت متون آموزشی از مشخصه های مهم در آموزش ارتباطی زبان است. این پژوهش، با طرح این پرسش که “متون کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، تا چه حد منعکس کننده مشخصه اصالت است؟”؛ به ارزیابی متون سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان می پردازد. معیار این ارزیابی کمیت و کیفیت کاربرد گفتمان نماهای انسجامی در متون غیر آموزشی و مقایسه آن با متون آموزشی است. در این پژوهش، کمیت و کیفیت وقوع گفتمان های انسجامی در دوازده متن آموزشی از سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و پنج متن غیرآموزشی، بررسی و نتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد کمیت و کیفیت کاربرد گفتمان نماهای انسجامی در دو کتاب آموزش زبان فارسی، بسیار مشابه متون غیر آموزشی است و کتاب سوم از این دیدگاه با دو کتاب دیگر متفاوت؛ بنابراین، مشابهت آن با متون غیر آموزشی کمتر است و در نتیجه می توان گفت که درجه اصالت متون این سه کتاب یکسان نیست.