مقاله ارزیابی استفاده از متالوتیونین به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب و مس) در دوکفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی استفاده از متالوتیونین به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب و مس) در دوکفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متالوتیونین
مقاله نشانگر زیستی
مقاله فلزات سنگین
مقاله دوکفه ای Crassostrea gigas
مقاله بندر امام خمینی
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهیه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دادالهی سهراب علی
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقرنین حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صفار بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه از غلظت متالوتیونین به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین به منظور پایش زیستی فلزات جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) استفاده شده است. به این منظور صدف های متصل به اسکله های بندر امام خمینی از ۵ ایستگاه شامل اسکله پتروشیمی، داک سرسره، اسکله ۱۵، اسکله ۲۸ و اسکله ۳۳ در اسفند ماه ۱۳۸۸ جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه پس از مراحل آماده سازی و هضم شیمیایی، میزان فلزات سنگین بافت نرم دو کفه ای ها با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. میزان متالوتیونین نیز پس از مراحل استخراج و رسوب دهی به روش اسپکتروفتومتری سنجش شد. میانگین غلظت های جیوه، کادمیوم، سرب و مس در بافت نرم دوکفه ای های نمونه برداری شده به ترتیب ۲٫۷۷±۳٫۱۲، ۳٫۹۸±۱۰٫۳۴، ۳٫۳۰±۷٫۱ و ۶۶٫۱۷±۴۴۰٫۵۷ میکرو گرم بر گرم وزن خشک و دامنه غلظت متالوتیونین از ۵٫۵۳±۹۶٫۵ تا ۷٫۳۴±۱۸۵٫۷۵ میکرو گرم بر گرم وزن تر در صدف های نمونه برداری شده از ایستگاه های مختلف بود. بیشترین مقادیر جیوه، سرب و مس در صدف های اسکله پتروشیمی و بیشترین غلظت کادمیوم در صدف های اسکله ۱۵ اندازه گیری شد. صدف های ایستگاه اسکله ۲۸ کم ترین مقادیر آلودگی فلزات اندازه گیری شده را نشان دادند. به همین ترتیب کمترین میزان سنتز متالوتیونین نیز در صدف های اسکله ۲۸ مشاهده شد. بالاترین سطوح متالوتیونین در صدف های اسکله ۱۵ گزارش شد. در بین فلزات مطالعه شده همبستگی قوی و مثبتی بین غلظت های کادمیوم و متالوتیونین در صدف های مورد مطالعه در تمام ایستگاه ها مشاهده شد (P<0.01). سایر فلزات همبستگی معناداری با متالوتیونین نشان ندادند (P>0.05). از نتایج حاصله استنباط می گردد که می توان از متالوتیونین دوکفه ای C.gigas به عنوان نشانگر زیستی فلز کادمیوم در منطقه بندر امام خمینی استفاده نمود.