مقاله ارزیابی استرس اکسیداتیو القاء شده توسط آلومینیوم در اریتروسیت و پلاسمای پرسنل اطاق عمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی استرس اکسیداتیو القاء شده توسط آلومینیوم در اریتروسیت و پلاسمای پرسنل اطاق عمل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلومینیوم
مقاله اریتروسیت
مقاله قدرت احیا کنندگی آهن در پلاسما
مقاله هموگلوبین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری هادی پور هادی
جناب آقای / سرکار خانم: ملائی نظام آبادی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعات قبلی ما ثابت کرده است که یون های آهن، باعث ایجاد محصولات واکنش های رادیکال آزاد اکسیژن در اریتروسیت می شود. در تحقیق حاضر نقش آلومینیوم در بروز استرس اکسیداتیو در اریتروسیت ها و پروتئین های پلاسما و کاهش قدرت آنتی اکسیدان پلاسما در پرسنل اطاق عمل ارزیابی شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، نمونه های خون از پرسنل بیمارستان ها جمع آوری شد. اریتروسیت و پلاسما در شرایط هوازی در سیستم اکسیداسیون فلزی حاوی آلومینیوم قرار داده شد. بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان تام پلاسما با روش FRAP، ارزیابی اکسیداسیون پروتئین های پلاسما با اندازه گیری گروه های کربنیل و تغییرات ساختاری در هموگلوبین با بررسی طیف جذبی، غلظت اکسی هموگلوبین، مت هموگلوبین و همی کروم انجام شد.
یافته ها: در حضور یون های آلومینیوم، بین جذب نوری هموگلوبین در طول موج های ۳۴۰ و ۴۲۰ نانومتر و هم چنین بین غلظت اکسی هموگلوبین و جذب نوری هموگلوبین در طول موج ۴۲۰ نانومتر، رابطه معنی داری وجود داشت (p<0.05). از طرف دیگر کاهش ظرفیت آنتی اکسیدان تام پلاسما به میزان ۶۸ تا ۵۶ درصد به ترتیب در گروه کنترل و پرسنل اطاق عمل، منجر به اکسیداسیون پروتئین های پلاسما گردید، به طوری که غلظت گروه های کربنیل به میزان ۳ برابر افزایش یافت.
نتیجه گیری: یافته های این تحقیق در بررسی استرس اکسیداتیو و تغییرات ساختاری هموگلوبین و پروتئین های پلاسما، در افرادی که در معرض آلودگی با آلومینیوم قرار دارند، می تواند مفید واقع گردد.