مقاله ارزیابی ارگونومیک وضعیت های انجام کار به روش نرم افزار OCRA در مونتاژکاران یکی از صنایع ساخت توربین های گازی نیروگاهی و بررسی تاثیر آموزش های ارگونومیک در کاهش سطح خطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۰۴ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ارگونومیک وضعیت های انجام کار به روش نرم افزار OCRA در مونتاژکاران یکی از صنایع ساخت توربین های گازی نیروگاهی و بررسی تاثیر آموزش های ارگونومیک در کاهش سطح خطر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتی عضلانی
مقاله OCRA
مقاله مونتاژکاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورانی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپرور امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: فضلی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: طایفه رحیمیان رعنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی عضلانی با مهم ترین عامل پوسچر نامطلوب، از شایع ترین بیماری های شغلی است. با وجود مجموع عوامل خطر اختلالات در صنعت مونتاژ، این مطالعه توصیفی- تحلیلی با هدف ارزیابی وضعیت انجام کار در مونتاژکاران صنعت ساخت توربین گازی نیروگاه و بررسی تاثیر آموزش با روش OCRA انجام شد.
روش کار: ابتدا از روند کار اپراتور و وضعیت بدنی فیلم برداری سپس با استفاده از پرسشنامه نوردیک بررسی میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی اندام های فوقانی در تکنسین های فنی (مونتاژکاران در کارخانه توربین سازی) که تعداد آنها ۹۶ نفر می باشد، انجام گرفت و با نرم افزارOCRA به هر وظیفه کاری نمره پوسچر اختصاص داده شد. سپس آموزش چهره به چهره از قبیل روش صحیح انجام کار به مونتاژکاران ارائه و مجدادا ارزیابی پوسچر انجام گردید. آنالیز داده ها توسط آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و t-Test با استفاده از نرم افزار SPSS-16 انجام گرفت.
یافته ها: بالاترین شکایات، در مچ دست و شانه بود. بین میانگین نمره ریسک OCRA در دست راست و چپ در بین تمام گروه های شغلی و هم چنین میان نمره ریسک OCRA بین گروه های شغلی Connection Box، Piping،Connection MBT-MBP و بستن دیوار یونیت اختلاف معنی داری وجود داشت. اما نمره شاخص خطر دو گروه شغلی Connection MBT-MBP و مونتاژ سقف از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی داری نبود. هم چنین میان نمره کلی شاخص خطر OCRA قبل و بعد از آموزش نیز اختلاف معنی داری یافت شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج،
OCRA روش مناسبی برای ارزیابی مشاغل مونتاژکاری می باشد. با توجه به تاثیر آموزش در کاهش خطر، ارائه آموزش های ارگونومیکی توصیه می شود.