مقاله ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل پرستاری به روش PTAI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در نشریه پرستاری ایران از صفحه ۷۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل پرستاری به روش PTAI
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتی
مقاله عضلانی
مقاله شاخص PTAI
مقاله پرسنل پرستاری
مقاله جابجایی بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پرسنل پرستاری همواره در خطر اختلالات اسکلتی – عضلانی مرتبط با کار قرار دارند و حمل و جابجایی بیمار عامل خطر اصلی در بروز این اختلالات می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل پرستاری بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی ۴۰۰ پرستار شاغل در ۷۵ بخش از ۱۱ بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز که بطور تصادفی انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ویژگی های دموگرافیک، نوردیک و چک لیست ارزیابی انتقال بیمار (PTAI) گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام گرفت. برای بررسی اختلاف شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در سطوح مختلف شاخص ارزیابی انتقال بیمار (PTAI) از «آزمون کای دو» استفاده شد. نسبت شانس ابتلا به اختلالات نیز برای سطوح مختلف شاخص مربوطه محاسبه شد.
یافته ها: میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب برابر با ۳۰٫۷۸±۶٫۴۴ و ۶٫۹۲±۵٫۷۵ سال و میزان شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی %۸۸٫۲ بدست آمد. نتایج ارزیابی خطر اختلالات اسکلتی – عضلانی به روش PTAI نشان داد که ۴% از کل افراد در سطح خطر ۱، %۸٫۵ در سطح خطر ۲ و %۸۷٫۵ در سطح ۳ شاخص PTAI قرار دارند. نتایج نشان داد که وقوع علائم این اختلالات در پرسنل پرستاری مورد مطالعه با شاخص PTAI دارای ارتباط معنی دار است (p<0.001).
نتیجه گیری کلی: با توجه به یافته های مطالعه، روش ارزیابی PTAI می تواند به عنوان شیوه ای مفید جهت تشخیص و ارزیابی خطر اختلالات اسکلتی – عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل پرستاری مدنظر قرار گیرد.