مقاله ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمانی به روش PATH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمانی به روش PATH
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ارگونومیکی
مقاله اختلالات اسکلتی – عضلانی
مقاله کارگران ساختمان سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکم آبادی رجبعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی – عضلانی بخش عمده ای از بیماری های شغلی در محیط های کاری را به خود اختصاص می دهد، پیشگیری از بروز این اختلالات، مستلزم ارزیابی و اصلاح وضعیت های کاری با استفاده از روش های تحلیل شغلی علم ارگونومی می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمان سازی با روش PATH می باشد.
مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، وضعیت های انجام کار ۶۰ کارگر ساختمان سازی با استفاده از روش PATH ارزیابی شد. مشاغل مورد مطالعه از سه مرحله پی سازی، سفت کاری و نازک کاری انتخاب شده اند. آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS ورژن ۱۶ انجام شد و آزمون های آماری استفاده شده شامل مدل های خطی عمومی برای داده های رتبه ای و محاسبه فراوانی و درصد فراوانی می باشد.
یافته ها: میانگین سنی کارگران ۱۰٫۴±۳۰٫۸ سال و میانگین سابقه کاری آن ها ۵٫۶±۱۰٫۶ سال بود. وضعیت تنه در بین مراحل کاری مورد مطالعه از نظر آماری تفاوت معناداری را نشان داد (P<0.001). بررسی وضعیت تنه و پاها در مشاغل نشان داد که وضعیت خنثی تنه و پاها حدود ۵۰% زمان کاری کارگران را تشکیل می دهد. در اکثر مشاغل مورد مطالعه کارگران حدود ۸۰% از زمان کاری شان با وضعیت خنثی دست، کار می کردند و حدود ۵۱% از کارگران نیز در زمان انجام کار هیچ وزنی را حمل نمی کردند.
نتیجه گیری: با انجام مطالعات بیشتر با هدف بررسی وضعیت های کاری، ابزارهای کار و ارائه پیشنهادات ارگونومیکی در طراحی این ابزارها و دادن آموزش به کارگران در زمینه تکنیک های صحیح بلند کردن بار، می توان میزان اختلالات اسکلتی – عضلانی کارگران ساختمانی را کاهش داد.