مقاله ارزیابی ارقام سویا در آرایش و تراکم های مختلف کاشت در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ارقام سویا در آرایش و تراکم های مختلف کاشت در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله تعداد گره
مقاله تعداد غلاف
مقاله وزن هزار دانه و عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی سامیه
جناب آقای / سرکار خانم: هزارجریبی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور ارزیابی واکنش ارقام سویا از نظر عملکرد دانه و بعضی از خصوصیات زراعی در آرایش و تراکم های مختلف کاشت در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام شد. سه رقم سویا با نام های سپیده، سحر و کتول در آرایش و تراکم های های مختلف کاشت به صورت یک و دو ردیفه بر روی پشته هائی به عرض ۵۰ و ۷۵ و ۸۵ سانتی متر کاشته شدند. طرح آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به صورت سه آزمایش جداگانه برای هر رقم و به مدت دو سال (۱۳۸۵ و ۱۳۸۶) بود. تجزیه واریانس مرکب داده های دو سال نشان داد که اختلاف معنی دار بین عملکرد دانه ارقام در دو سال آزمایش وجود داشت و هر سه رقم در سال دوم دارای عملکرد دانه بسیار کمتری بودند. عملکرد دانه رقم سپیده در فواصل مختلف خطوط دارای اختلاف معنی داری بود و این رقم بیشترین عملکرد دانه را در کشت دو ردیفه بر روی پشته هائی با فاصله ۷۵ سانتی متر و تراکم ۵۰۰ هزار بوته در هکتار با میزان ۲۴۵۹ کیلوگرم در هکتار داشت. رقم سحر در فواصل مختلف خطوط اختلاف معنی داری نشان داد و این رقم بیشترین عملکرد دانه را در کشت یک ردیفه با فاصله خطوط ۵۰ سانتی متر و با میزان ۲۵۶۰ کیلوگرم در هکتار تولید کرد. بیشترین عملکرد دانه این رقم از تراکم ۳۰۰ هزار بوته در هکتار به دست آمد. رقم کتول بیشترین عملکرد دانه را در کشت دو ردیفه بر روی پشته هائی با فاصله خطوط ۷۵ سانتی متر با ۲۹۹۲ کیلوگرم در هکتار تولید کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که ارقام سویا دارای واکنش های متفاوتی به تراکم بوته و آرایش های کاشت بودند و برای دستیابی به پتانسیل عملکرد دانه هر رقم باید الگوی مناسب کاشت آن را به کار برد.