مقاله ارزیابی ارزش کل ادراک شده مشتری ازدیدگاه ارزش اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۴۲ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ارزش کل ادراک شده مشتری ازدیدگاه ارزش اجتماعی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی
مقاله رفتار مصرف کننده
مقاله ارزش درک شده
مقاله ارزش اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: کاشفی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با مرور تعاریف مطرح شده در زمینه ارزش ادراک شده مشتری به بررسی ارزش ادارک شده مشتری در حوزه خرده فروشی می پردازد و در پی این است تا با بررسی و نقد و تحلیل عوامل ایجاد کننده ارزش ادارک شده، در خرده فروشی مسیر جدیدی را برای موفقیت این بنگاه ها در بازار رقابتی کنونی فراهم آورده و خلاء علمی موجود در زمینه ارزش ادراک شده مشتری در ایران را پوشش دهد.
ادبیات تحقیق در مورد رفتار مصرف کننده و ارزش ادراک شده مشتری، نشان می دهد که ابعاد ارزش ادراک شده مشتری ازخرده فروشی از جنبه ارزش اجتماعی قابل بررسیمی باشد. در این پژوهش ارزش ادراک شده مشتری در فروشگاههای زنجیره ای شهروند مورد بررسی قرار گرفته است.
نمونه از چهار منطقه اقلیمی شهر تهران انتخاب شده است و تعداد یکصد و ده پرسشنامه در هر یک از چهار منطقه توزیع شده است. شیوه نمونه گیری در این تحقیق ترکیبی از روش های احتمالی و غیراحتمالی است. اختصاص تعداد مشخص به منطقه، انتخاب تعداد نمونه در روزهای بخصوص و انتخاب فروشگاه های شهروند به صورت هدفمند و غیر تصادفی و انتخاب افراد در زمان نمونه گیری بصورت تصادفی انجام گرفته است.
در پژوهش حاضر برای دسته بندی پاسخ های پرسشنامه و تنظیم و تبدیل آنها به متغیرهای تحقیق و استخراج و ارائه شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی از تجزیه و تحلیل توصیفی استفاده شده است. تحلیل و آزمون فرض از طریق مدل معادلات ساختاری از جمله تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر، آزمون t تک نمونه، آزمون آنالیز واریانس انجام گردیده است. تایج تحقیق بیانگر رابطه مستقیم و معنادار در ارتباط با تاثیر ارزشهای اجتماعی با ارزش درک شده مشتری می باشد.