مقاله ارزیابی ارتباط سطح لیپیدهای سرم با امتیاز آپاچی ۴*در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۴ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ارتباط سطح لیپیدهای سرم با امتیاز آپاچی ۴*در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپاچی ۴
مقاله کلسترول
مقاله بخش مراقبت های ویژه
مقاله مرگ و میر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معینی لطیف
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: پیروشعبانی بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه اندازه گیری سطح لیپیدها در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، پیامدهای بالینی آن به ویژه میزان مرگ و میر بیماران و ارتباط میزان لیپیدها با معیار آپاچی ۴ می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی، توصیفی و تحلیلی بر روی ۱۰۰ بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد. از بیماران، در روز اول و دوم سطح کلسترول تام، لیپوپروتئین با دانسیته پایین و دانسیته بالا و تری گلیسیرید اندازه گیری شد. سپس پیامد بالینی به صورت مرگ و میر، مدت اقامت واقعی و پیش بینی شده آنها بر اساس معیار آپاچی ۴ ثبت و یافته ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمون پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین کلسترول تام، لیپوپروتئین با دانسیته پایین و دانسیته بالا کمتر از میزان طبیعی و به ترتیب در روز اول ۱۳۱٫۳۸، ۶۷٫۹۷، ۳۳٫۱۶ و در روز دوم ۱۱۹٫۸۸، ۵۴٫۹۹، ۲۳٫۶۳ بود. میانگین امتیاز آپاچی ۴، ۶۷٫۷۲ بود. بر اساس آزمون هم بستگی پیرسون بین سطح کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته پایین روز اول و دوم و لیپوپروتئین با دانسیته بالا در روز دوم (p<0.05) با معیار آپاچی ۴ ارتباط معناداری وجود داشت. هم چنین بین سطح کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته پایین روز اول و دوم و لیپوپروتئین با دانسیته بالا روز دوم (p<0.05) با میزان مرگ و میر واقعی ارتباط معناداری وجود داشت. بین سطح کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته پایین روز اول و روز دوم و لیپوپروتئین با دانسیته بالا روز اول (p<0.05) با مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه پیش بینی شده توسط آپاچی ۴ ارتباط معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معنادار بین سطح لیپوپروتئین های سرم و امتیاز آپاچی ۴ پیشنهاد می شود از سطح لیپیدهای سرم در کنار سایر پارامترهای فیزیولوژیک برای پیش بینی پیامد بالینی از جمله میزان مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه استفاده شود.