مقاله ارزیابی ارتباط برنامه های وفاداری، وفاداری مشتری و مولفه های وابسته (مطالعه موردی شرکت های توزیع دارو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ارتباط برنامه های وفاداری، وفاداری مشتری و مولفه های وابسته (مطالعه موردی شرکت های توزیع دارو)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاداری
مقاله برنامه های وفاداری
مقاله اعتماد
مقاله تعهد
مقاله ارزش درک شده
مقاله رضایتمندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی گوشکی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: سلگی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام زاده محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر رقابت بر سر جذب و حفظ مشتریان بازاریاب ها را واداشت تا از برنامه های وفاداری استفاده و آن ها را توسعه دهند. شرکت های توزیع دارو با مشتریان گوناگونی ارتباط دارند و از گردش مالی بالایی برخوردارند. این شرکت ها پتانسیل سودآوری بالایی دارند و ارزش مشتری بیش از بهایی است که می پردازد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برنامه های وفاداری بر وفاداری مشتری از نقطه نظر مشتریان است. جامعه آماری این تحقیق تمام شرکت های دارویی شهر تهران است که حداقل یکبار تجربه استفاده از برنامه های وفاداری را طی سال ۱۳۹۰ داشته اند. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی است.
نمونه گیری آماری نمونه گیری خوشه ای است و مشتمل بر ۳۳۷ نفر از مشتریان شرکت های بزرگ توزیع داروی شهر تهران (دارو پخش، هجرت و رازی) می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد.
نتایج نشان داد که برنامه های وفاداری، رضایت، تعهد و ارزش در سطح اطمینان ۹۹% به ترتیب موثرترین عوامل موثر بر وفاداری مشتری بودند.