مقاله ارزیابی اختلالات اسکلتی – عضلانی در کاربران پایانه تصویری با روش ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اختلالات اسکلتی – عضلانی در کاربران پایانه تصویری با روش ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارگونومی اداری
مقاله پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی – عضلانی کرنل
مقاله روش ارزیابی سریع تنش اداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراستی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلیان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با افزایش روزافزون مشاغلی که با رایانه سروکار دارند و رشد اختلالات اسکلتی – عضلانی در بین کاربران ایستگاه های پایانه های نمایش تصویری، اهمیت ارزیابی و شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومی در محیط کار فزون تر شده است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی اختلالات اسکلتی – عضلانی در کاربران اداری پایانه های نمایش تصویری بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ۷۱ نفر (۳۷ زن و ۳۴ مرد) شرکت کردند که به روش نمونه برداری تصادفی از کارکنان بخش اداری دانشگاه هنر اصفهان انتخاب شده بودند. برای ارزیابی میزان شیوع ناراحتی های اسکلتی – عضلانی از پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی – عضلانی کرنل و از روش ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA) برای سنجش ریسک فاکتورهای ارگونومی در ایستگاه های کار پایانه های تصویری استفاده شد.
یافته ها: بنابر طبقه بندی سطح ریسک نهایی به روش ROSA، %۲۱ (۱۵ نفر) در سطح ریسک کم (امتیاز کمتر از ۳)، ۴۸% (۳۴ نفر) در ناحیه هشدار (امتیاز بین ۳ تا ۵) و ۳۱% (۲۲ نفر) در ناحیه ضرورت انجام مداخله ارگونومی (امتیاز بیشتر از ۵) قرار داشتند. متغیرهای جنسیت، شاخص توده بدنی، سطح تحصیلات و سابقه کار دارای تاثیر معنادار بر امتیاز نهایی ROSA بودند (P<0.001). بین ناراحتی اسکلتی- عضلانی شرکت کنندگان با امتیاز نهایی ROSA رابطه معنادار و مثبت وجود داشت (P<0.001، r=0.828).
نتیجه گیری: با توجه به هدفمندی این روش برای سنجش ریسک فاکتورهای کار با رایانه در محیط های اداری و نتایج به دست آمده می توان به عنوان ابزاری مفید برای شناسایی و درجه بندی ریسک ارگونومی در محیط های اداری امروزی از آن بهره برد.