مقاله ارزیابی اثر ناهمسانگردی بر رفتار مهندسی سنگ های ناهمسانگرد با استفاده از آزمایش پانچ استوانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زمین شناسی ژئوتکنیک (زمین شناسی کاربردی) از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر ناهمسانگردی بر رفتار مهندسی سنگ های ناهمسانگرد با استفاده از آزمایش پانچ استوانه ای
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ دگرگونی
مقاله سطوح ناهمسانگردی
مقاله ناهمسانی مقاومت سنگ
مقاله آزمایش پانچ استوانهای
مقاله شاخص پانچ استوانهای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانلری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: سپاهی گرو علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فریدونی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر ناهمسانگردی بر رفتار مهندسی سنگ های ناهمسانگرد، پنج نمونه سنگ دگرگونی با لیتولوژی مختلف تهیه شده از قسمت های مرکزی و جنوبی استان همدان، در آزمایشگاه بررسی شدند. بر اساس نتایج حاصل از مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی، علت ناهمسانگردی این سنگ ها حضور کانی های جهت یافته و صفحات ضعیف نظیر کلیواژ، شیستوزیته، فولیاسیون و فابریک نواری در آنها می باشد. بر اساس نتایج حاصل، خواص فیزیکی مختلف با یکدیگر مرتبط می باشند. در این پژوهش، علاوه بر معرفی آزمایش پانچ استوانه ای، ناهمسانی مقاومت سنگ های مورد مطالعه توسط این آزمایش نیز بررسی شد. نتایج حاصل از آزمایش پانچ استوانه ای نشان داد که خواص مقاومتی این سنگ ها تا حد زیادی به جهت اعمال نیرو نسبت به سطوح ناهمسانگردی سنگ در حین انجام این آزمایش بستگی دارد. بنابراین، کمترین مقدار مقاومت پانچ سنگ های مورد مطالعه در جهت موازی و بیشترین مقدار در جهت عمود بر سطوح ناهمسانگردی بدست آمد.