مقاله ارزیابی اثر محرک رشدی Trichoderma harzianum روی خیار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر محرک رشدی Trichoderma harzianum روی خیار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خیار
مقاله محرک رشد گیاهی
مقاله Trichoderma harzianum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقی میرمعصوم
جناب آقای / سرکار خانم: باغبانی مهماندار فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش علم زیست شناسی، اهمیت حفظ محیط زیست و تقاضای بالای مواد غذایی باعث گردیده محققین استفاده از ابزارهای زیستی را در کشاورزی مدنظر قرار دهند. در این بررسی، تاثیر ۵ جدایه از گونه قارچیTrichoderma harzianum  در افزایش رشد گیاه خیار در شرایط گلخانه ای و در قالب یک طرح کاملا تصادفی در ۶ تکرار انجام شد. برای انجام این تحقیق از ۳ غلظت ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ درصد مایه تلقیح به ازاء هر گلدان استفاده شد. طول گیاه، قطر ساقه، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه به عنوان شاخص های رشدی در این آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون های آماری اثرات معنی داری را از جدایه های Trichoderma harzianum بر شاخص های رشدی گیاه خیار نشان داد. در بین جدایه ها،T1  با افزایش ۲۵٫۸ درصدی در وزن تر اندام هوایی، ۲۲٫۸ درصدی در وزن خشک اندام هوایی، ۲۰٫۴ درصدی در وزن تر ریشه، ۲۱٫۵ درصدی در وزن خشک ریشه، ۱۸٫۴ درصدی در تعداد برگ، ۴٫۸ درصدی در قطر ساقه و افزایش ۲۲٫۴ درصدی در طول گیاه بیشترین اثر رشدی را از خود نشان داد. جدایه ها در غلظت ۱٫۵ درصد بیشترین اثر رشدی را داشتند. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، استفاده از جدایه های مذکور به عنوان عوامل محرک رشد گیاهی در تولیدات گیاهی را می توان مورد توجه قرار داد.