مقاله ارزیابی اثر قارچ میکوریزای Glomus etunicatum بررنگیزه های فتوسنتزی و خصوصیات آنتی اکسیدانی گیاهچه های پروانش (.Catharanthus roseus L) باززایی شده طی شرایط سازگاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱۲ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر قارچ میکوریزای Glomus etunicatum بررنگیزه های فتوسنتزی و خصوصیات آنتی اکسیدانی گیاهچه های پروانش (.Catharanthus roseus L) باززایی شده طی شرایط سازگاری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله پروانش
مقاله سازگاری
مقاله کلروفیل
مقاله میکوریزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمت زاده سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: خارا جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی تبار سیدکمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروانش (Catharanthus roseus L. var G. Don) یکی از گیاهان دارویی و زینتی مهم بوده و حاوی آلکالوئیدهایی ضدتومور می باشد که در سال های اخیر، تلاش های زیادی جهت کشت این گیاه در شرایط درون شیشه ای صورت گرفته است. از سوی دیگر، قارچ های میکوریزای آربوسکولار یک همزیست های اجباری با اغلب گیاهان خاکزی می باشند. در این مطالعه، اثر قارچ میکوریز Glomus etunicatum بر محتوای رنگیزه ای فتوسنتزی و سیستم آنتی اکسیدانی پس از طی فرآیند سازگاری در گیاهان پروانش باززایی شده مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچه های باززایی شده، از کشت ریزنمونه های قطعات گره ای در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ غنی شده با مقادیر مختلف هورمونی به دست آمد. ۳ ماه پس از طی دوره سازگاری این گیاهچه ها تحت آنالیز قرار گرفتند. نتایج بیانگر محتوای بالاتر کلروفیل a، b، کاروتنوئیدها، پرولین و ترکیبات فنولی و همچنین فعالیت بالای آنزیم پراکسیداز در گیاهان همزیست در مقایسه با گیاهان شاهد غیرمیکوریزایی بود که به استثنای محتوای پرولین و کلروفیل b در کلیه پارامترها تفاوت معنی داری را نشان دادند.