مقاله ارزیابی اثر فرآیند مالت سازی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی دو واریته جو استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر فرآیند مالت سازی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی دو واریته جو استان گلستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصیات فیزیکو شیمیایی
مقاله مالت
مقاله فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز
مقاله راندمان عصاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامریان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: الهامی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قدس ولی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، تاثیر فرآیند مالت سازی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی که شامل وزن هزار دانه، دانسیته توده ای، دانسیته ذره ای، میزان پروتئین، میزان فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و راندمان عصاره آب سرد دو واریته جو (صحرا و یوسف) استان گلستان در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج آنالیز واریانس داده ها نشان داد که نوع نمونه بر تمامی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مورد اندازه گیری در این آزمایش تاثیر معنی دار (P<0.01) داشت. فرآیند مالت سازی باعث کاهش وزن هزار دانه، دانسیته توده ای و دانسیته ذره ای و افزایش میزان پروتئین، فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و راندمان عصاره آب سرد گردید. بیشینه فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز مربوط به مالت حاصل از واریته یوسف بود که نسبت به جو اولیه خود از لحاظ فعالیت این آنزیم، ۱۳۹٫۰۸ درصد بیش تر بود. مالت حاصل از واریته صحرا بیش ترین راندمان عصاره آب سرد (۱۶٫۴ درصد) را داشت.