مقاله ارزیابی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر سالمونلا انتریتیدیس موجود در سس مایونز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر سالمونلا انتریتیدیس موجود در سس مایونز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناتو
مقاله سالمونلا انتریتیدیس
مقاله ضدباکتریایی
مقاله مایونز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یلمه محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی نجفی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: فرهوش رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه مضرات نگهدارنده های سنتزی بر سلامتی انسان مشخص شده است و محققین به دنبال جایگزین هایی با منشا طبیعی و ایمن هستند. رنگ آناتو از جمله رنگ های پرمصرف در صنعت غذا می باشد. رنگ آناتو دارای خصوصیات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد باکتریایی رنگ آناتو در فرمولاسیون سس مایونز بر سالمونلا انتریتیدیس بود.
مواد و روش ها : رنگ آناتو به روش خیساندن استخراج و پس از فیلتراسیون و تغلیظ، با آون تحت خلا به شکل پودر درآورده شد. به نمونه های سس حاوی ۱٫۰، ۲٫۰ و ۴٫۰ درصد رنگ آناتو، ۱ میلی لیتر سوسپانسیون میکروبی ۵٫۱ مک فارلند (معادل ۱٫۵´۱۰۸CFU) اضافه و در دو دمای ۴ و ۲۵oC نگهداری شد. برای بررسی بقای باکتری در سس، ۱ میلی لیتر از هر رقت بصورت پورپلیت کشت شد. پس از شمارش، تعداد کلنی ها به صورت log CFU/g گزارش شد. شمارش کلنی ها به مدت ۲۰ روز و در ۳ تکرار انجام شد.
یافته ها: در هر دو دمای نگهداری، با افرایش غلظت رنگ آناتو بقای سالمونلا انتریتیدیس کاهش بیشتری را نشان داد و اختلاف معنی داری نسبت به نمونه شاهد داشت (p<0.05) جمعیت سالمونلا انتریتیدیس در دمای ۲۵oC نسبت به ۴oC کاهش بیشتری نشان داد بطوری که جمعیت آن در دمای ۲۵oC از ۱۷ روز به حداقل خود رسید.
نتیجه گیری: رنگ آناتو بقای سالمونلا انتریتیدیس را در سس کاهش دهد. دمای ۲۵oC اثر کشندگی بیشتری را بر سالمونلا انتریتیدیس در سس نشان داد. با توجه به نتایج می توان از رنگ آناتو به عنوان یک ممانعت کننده از رشد باکتری در سس استفاده کرد.