مقاله ارزیابی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر باکتری های استرپتوکوکوس پیوژنس، اشریشیا کلی، انتروکوکوس فکالیس و باسیلوس سوبتیلیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر باکتری های استرپتوکوکوس پیوژنس، اشریشیا کلی، انتروکوکوس فکالیس و باسیلوس سوبتیلیس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگ
مقاله آناتو
مقاله ضدمیکروبی
مقاله بیماری زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یلمه محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی نجفی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: شاه آبادی سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات زیانبار آنتی بیوتیک ها و یا نگهدارنده های سنتزی که در مواد غذایی استفاده می شوند، مشخص شده است و محققین به دنبال جایگزین هایی با منشا طبیعی و ایمن هستند. رنگ آناتو یک رنگ کاروتنوییدی بوده و می تواند در صنایع غذایی مورد استفاده قرار بگیرد. رنگ آناتو دارای خصوصیات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضدمیکروبی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زا و مولد فساد بود. در این مطالعه رنگ آناتو به روش خیساندن استخراج و پس از فیلتراسیون، با آون تحت خلا به شکل پودر درآورده شد. بررسی فعالیت ضدمیکروبی به روش انتشار دیسک انجام شد و میزان حداقل غلظت بازدارنده از رشد (Minimum Inhibitory Concentration (MIC)) و حداقل غلظت کشنده باکتری ((MBC)Minimum Bactericidal Concentration) به کمک روش رقت آگار محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه ۱۶ و با بکارگیری آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی جهت بررسی تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمایش رنگ آناتو بر رشد تمام باکتری های مورد آزمون موثر است؛ باسیلوس سوبتیلیس و اشریشیاکلی به ترتیب بیشترین و کمترین حساسیت را به رنگ آناتو نشان دادند. اشریشیاکلی بین باکتری های مورد آزمون بیشترین MIC را داشت و در غلظت های مورد آزمون رنگ آناتو تنها برای اشریشیا کلی MBC مشاهده نشد. رنگ آناتو بر باکتری های گرم مثبت مورد آزمون اثر ضدمیکروبی بیشتری را نسبت به باکتری های گرم منفی نشان داد. با توجه به نتایج آزمایش می توان از رنگ آناتو به عنوان یک ممانعت کننده از رشد باکتری استفاده کرد.