مقاله ارزیابی اثر سیس پلاتین و نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بارگذاری شده با سیس پلاتین روی بیان ژن های BCL2 و BAX در رده سلولی T47D سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۷۶ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر سیس پلاتین و نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بارگذاری شده با سیس پلاتین روی بیان ژن های BCL2 و BAX در رده سلولی T47D سرطان پستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیس پلاتین
مقاله نانوذره
مقاله سرطان پستان
مقاله ژن های مرگ سلولی برنامه ریزی شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینیان ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: کوه پیما فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کامیاب احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: سرطان پستان دومین عامل مرگ و میر سرطان در زنان است. سیس پلاتین یک داروی ضد سرطانی رایج شیمی درمانی است که سبب مرگ سلول های سرطانی می شود. حساسیت سلول های سرطانی به داروهای شیمی درمانی اغلب به خاطر تغییر بیان در سطوح mRNA ژن های مرتبط با فرآیند مرگ سلولی برنامه ریزی شده است. نانوساختارهای تحویل دهنده دارو برای انتقال غلظت های کمتر و موثرتر داروهای شیمی درمانی طراحی شده است. در این مطالعه بیان ژن های BCL2 و BAX در سلول های T47D تیمار شده با سیس پلاتین و نانوذرات بارگذاری شده با سیس پلاتین ارزیابی شد که می تواند منجر به افقی تازه در درمان سرطان پستان باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه سلول های T47D با غلظت های متفاوت سیس پلاتین و نانوذرات بارگذاری شده با سیس پلاتین به مدت ۴۸ ساعت تیمار شدند. IC50 تعیین شد. RNA با استفاده از محلول RNX استخراج شد. سپسcDNA  ساخته شد. آغازگرهای اختصاصی برای ژن های BCL2، BAX و TBP با استفاده از از نرم افزار اختصاصی طراحی شد. میزان بیان ژن های BCL2 و BAX نسبت به ژن TBP (ژن مرجع) با استفاده از روش Real-Time PCR بررسی شد.
نتایج: بیان ژن های BCL2 و BAX در سلول های T47D تیمار شده با سیس پلاتین، به ترتیب به میزان ۰٫۰۷ و ۱٫۴۸ و در سلول های T47D تیمار شده با نانوذرات بارگذاری شده با سیس پلاتین، به ترتیب به میزان ۰٫۰۳ و ۲٫۴۱ تغییر یافت.
نتیجه گیری: در این بررسی نشان داده شد که نانوذرات بارگذاری شده با سیس پلاتین یک ترکیب ضد سرطانی موثر است. همچنین مشاهده شد که نانوذرات سبب القای مرگ برنامه ریزی شده در سلول های سرطان پستان می شود. در این مطالعه مشخص شد که آثار سمیت سلولی نانوذرات سیس پلاتین بر رده سلولی T47D بیشتر از سیس پلاتین تنهاست.