مقاله ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم «گلاب کهنز» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان) از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم «گلاب کهنز»
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محتوای فنل کل
مقاله قهوه ای شدن
مقاله سیب رقم «گلاب کهنز»
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله عمر پس از برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادیان دلجو مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: ساری خانی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قهوه ای شدن و نرم شدن بافت میوه در اثر آسیب های مکانیکی طی دوره بازاررسانی، کاهش کیفیت در اثر تنفس بالای میوه و اتلاف آب از عوامل محدودکننده عمر پس از برداشت سیب های زودرس تابستانه هستند. در پژوهش حاضر، اثر سالیسیلیک اسید روی برخی شاخص های کیفی سیب رقم «گلاب کهنز» طی عمر پس از برداشت بررسی شد. میوه های برداشت شده در غلظت های صفر (شاهد)، یک، دو و چهار میلی مولار سالیسیلیک اسید غوطه ور شده و به مدت ۴۳ روز در دمای صفر درجه سانتی گراد نگهداری شدند. سالیسیلیک اسید باعث کاهش مواد جامد محلول در مراحل پایانی نگهداری گردید. علاوه بر این، سالیسیلیک اسید سرعت نرم شدن بافت و میزان اتلاف آب میوه را کاهش داد. در پایان نگهداری، بالاترین سفتی بافت در تیمارهای یک و دو میلی مولار سالیسیلیک اسید و بیشترین تلفات آب در میوه های شاهد دیده شد. میوه های تیمار شده با هر سه غلظت سالیسیلیک اسید میزان قهوه ای شدن اندکی را نشان دادند. در مقابل، بالاترین میزان قهوه ای شدن سطح میوه در میوه های شاهد مشاهده گردید. همچنین تیمار سالیسیلیک اسید روند کم شدن محتوای فنل کل را به تاخیر انداخت. نتایج حاصل از این پ‍‍ژوهش نشان داد که تیمار پس از برداشت سالیسیلیک اسید با کاهش قهوه ای شدن و حفظ ویژگی های کیفی منجر به افزایش عمر پس از برداشت سیب «گلاب کهنز» گردید.