مقاله ارزیابی اثر زوال بذر بر پارامتر های جوانه زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه های سه رقم آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر زوال بذر بر پارامتر های جوانه زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه های سه رقم آفتابگردان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تسریع پیری
مقاله رقم
مقاله زوال بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راحمی کاریزکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: تاجی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزیابی کیفیت بذر جایگاه ویژه ای در تولید، کنترل و گواهی بذر دارد. به منظور بررسی اثر زوال بر ویژگی های جوانه زنی و بنیه بذر آفتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. تیمار های آزمایشی شامل سه رقم آفتابگردان (هایسان ۲۵، پروگرس، لاکومکا) و زوال بذر به صورت تسریع پیری در ۴ سطح ( ۰(شاهد)، ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت) در دمای ۴۳ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر زوال و رقم بر روی تمام صفات مورد مطالعه در سطح ۱ درصد معنی دار بود. اما اثرات متقابل رقم ´ زوال بر تمامی صفات به جز سرعت جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی در سطح ۱ درصد معنی دار شد. به طوری که با افزایش زوال بذر، شروع و پایان موثر جوانه زنی افزایش و درصد جوانه زنی نهایی کاهش یافت. نتایج تجزیه واریانس آزمون رشد گیاهچه نشان داد که اثر رقم بر میزان استفاده از ذخایر بذر در سطح ۵ درصد و وزن خشک گیاهچه در سطح ۱ درصد معنی دار بود. همچنین اثرات متقابل زوال ´ رقم بر روی هیچ کدام از صفات مورد مطالعه در آزمون رشد گیاهچه معنی دار نبود. مقایسه میانگین ارقام بیان کننده آن بود که رقم هایسان ۲۵ و پروگرس به ترتیب کمترین و بیشترین میزان استفادهذخایر بذر و وزن خشک گیاهچه را دارا می باشد. بذرها در طی دوره انبارداری زوال پیدا می کنند، که این امر منجر به کاهش کیفیت بذر و به دنبال آن ظرفیت جوانه زنی و قوه-نامیه نیز کاهش می یابد.